14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 223 af 24. June 1938. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Noteringsbegæringen
Ved Begæring om Notering maa Gældsbrevet indeleveres til Skyldneren eller det noterende Pengeinstitut.

•••

Stk. 2 Begæringen kan fremsættes mundtlig i følgende tilfælde:

  • 1) Når et unoteret ihændehavergældsbrev eller et på ihændehaveren noteret gældsbrev er forsynet med påskrift om en navngiven persons ret, og denne påskrift nu begæres noteret;

  • 2) når et på navn noteret gældsbrev, jfr. lov om gældsbreve § 37, stk. 1, fremkommer til notering af gældsbrevet påtegnede transporter eller andre dispositioner, der fremtræder som underskrevet af den, som ifølge gældsbrevet med påtegninger, mulige tidligere noteringer og eventuelle medfølgende skriftlige bevisligheder må anses for berettiget til at foretage sådanne dispositioner.

•••

Stk. 3 Hvor Notering sker uden skriftlig Begæring, skal den Paategning, der skal noteres, indføres ordret i Dagbogen.

•••

Stk. 4 I alle andre Tilfælde - derunder naar Gældsbrevet ønskes noteret paa hemmelig Navn - sker Notering kun efter skriftlige Begæring. Den noterende kan kræve, at Begæringen ledsages af en Genpart og afgives paa Blanketter, som har stiller til Raadighed. Blanketterne skal indeholde de Punkter, der er optaget i vedføjede Formular. Indleveres Begæringen af en Trediemand, skal dennes Navn og Adresse anføres enten i Begæringen eller i Dagbogen.

•••

Stk. 5 Begæringen kan omfatte flere Gældsbreve udstedt af samme Skyldner.

•••

Stk. 6 Naar Indførelse i Noteringsbogen er sket og Gældsbrevet er forsynet med Noteringspaategning, tilbageleveres Genparten af Begæringen - hvis Genpart er indleveret, jfr. Stk. 4 - med Paategning om, at Notering er sket. Originalerne ordnes for hver Skyldners Gældsbreve efter Noteringsdatoerne og opbevares i et brandfrit Rum eller Pengeskab.

•••
profile photo
Profilside