Bekendtgørelse angaaende Meddelelser til Pressen om de i Retsplejelovens § 1017 a omhandlede Kendelser § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 233 af 24. juni 1939

§ 1

I Medfør af Retsplejelovens § 1017 a, 3. Stk., jfr. Lov Nr. 196 af 15. Maj 1939, bestemmer Justitsministeriet herved, at Retskendelser, hvorved der i Henhold til samme Bestemmelses 1. Stk. med Hensyn til Forhold, der er Genstand for offentlig Undersøgelse, træffes Bestemmelse om Forbud mod offentlig Omtale af Sagen helt eller for visse Deles Vedkommende, vil være at kundgøre for Pressen gennem Ritzaus Bureau.

Meddelelse om Retskendelse af det nævnte Indhold vil af vedkommende Politimyndighed med nøjagtig Angivelse af Kendelsens Ordlyd uopholdelig være at afgive telefonisk til Rigspolitichefen (Sikkerhedspolitiets Kontor), der viderebesørger Meddelelsen til Ritzaus Bureau. En Udskrift af Kendelsen indsendes snarest muligt af vedkommende Politimyndighed til Rigspolitichefen.

For saa vidt angaar Kendelser, som afsige af en Ret, der har sit Sæde udenfor København, bør vedkommende Politimester derhos uopholdelig underrette Redaktionerne for de i Politikredsen udkommende Dagblade om Kendelsens Afsigelse.