14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse angaaende Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier

Bekendtgørelse nr. 222 af 24. juni 1938

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse angaaende Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier

I Henhold til § 15 i Lov Nr. 145 af 13. April 1938 om Mortifikation af Værdipapirer fastsætter Justitsministeriet herved følgende Bestemmelser vedrørende Anmeldelser til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Naar Dom til Mortifikation af et Massegældsbrev eller en Aktie har faaet Virkning, jfr. Lov om Mortifikation af Værdipapirer § 8, indsender den Ret, som har afsagt Dommen, snarest Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen sker ved Udfyldelse og Indsendelse af de af Justitsministeriet dertil fastsatte Blanketter, hvoraf Beholdning faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.

Stk. 2 Indberetning foretages særskilt for hvert enkelt Gældsbrev eller Aktie, medmindre de paagældende Papirer er nummereret eller litreret fortløbende.

§2 Naar i Henhold til Lov eller særlig Vedtagelse et Massegældsbrev eller en Aktie er mortificeret uden Dom efter offentlig Indkaldelse, jfr. § 16 i Lov om Mortifikation af Værdipapirer, paahviler det Udstederen snarest af afgive Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen skal indeholde en fuldstændig Betegnelse af det mortificerede Værdipapir (herunder Angivelse af Serie, Nr., om fornødent Dato, Beløb o.l.), Oplysning om, hvorvidt Mortifikationen omfatter Kuponark, endvidere en kort Angivelse af Hjemmelen for, at Mortifikation er sket uden Dom, Angivelse af, i hvilke Numre af Statstidende (paa Færøerne den til Optagelse af offentlige Bekendtgørelser paa Færøerne autoriserede Avis) og den af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart anerkendte Trækningsliste Indkaldelsen har været bekendtgjort, og af den Dato, paa hvilken Indkaldelsesfristen er udløbet.

Stk. 2 Blanketter til Indberetning kan faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.

§3 Naar et Massegældsbrev er forældet, uden at der i Gældsbrevets eget Indhold findes Angivelser - f. Eks. om en kalendermæssig bestemt Betalingsdag - som kan give Oplysning om Forældelsen, paahviler det Udstederen af afgive Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen skal indeholde fuldstændig Betegnelse af Gældsbrevet, en kort angivelse af Forældelsesgrunden og Tidspunktet for Forældelsens Indtræden, f.Eks.: Udtrykket pr. 1. Januar 1939; offentlig Bekendtgørelse om Udtrækningen den 1. Oktober 1938; forældet den 1. Januar 1949.

Stk. 2 Blanketter til Indberetning kan faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.

profile photo
Profilside