Bekendtgørelse angaaende Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 222 af 24. juni 1938

I Henhold til § 15 i Lov Nr. 145 af 13. April 1938 om Mortifikation af Værdipapirer fastsætter Justitsministeriet herved følgende Bestemmelser vedrørende Anmeldelser til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Naar Dom til Mortifikation af et Massegældsbrev eller en Aktie har faaet Virkning, jfr. Lov om Mortifikation af Værdipapirer § 8, indsender den Ret, som har afsagt Dommen, snarest Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen sker ved Udfyldelse og Indsendelse af de af Justitsministeriet dertil fastsatte Blanketter, hvoraf Beholdning faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.

Stk. 2 Indberetning foretages særskilt for hvert enkelt Gældsbrev eller Aktie, medmindre de paagældende Papirer er nummereret eller litreret fortløbende.

§ 2

Naar i Henhold til Lov eller særlig Vedtagelse et Massegældsbrev eller en Aktie er mortificeret uden Dom efter offentlig Indkaldelse, jfr. § 16 i Lov om Mortifikation af Værdipapirer, paahviler det Udstederen snarest af afgive Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen skal indeholde en fuldstændig Betegnelse af det mortificerede Værdipapir (herunder Angivelse af Serie, Nr., om fornødent Dato, Beløb o.l.), Oplysning om, hvorvidt Mortifikationen omfatter Kuponark, endvidere en kort Angivelse af Hjemmelen for, at Mortifikation er sket uden Dom, Angivelse af, i hvilke Numre af Statstidende (paa Færøerne den til Optagelse af offentlige Bekendtgørelser paa Færøerne autoriserede Avis) og den af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart anerkendte Trækningsliste Indkaldelsen har været bekendtgjort, og af den Dato, paa hvilken Indkaldelsesfristen er udløbet.

Stk. 2 Blanketter til Indberetning kan faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.

§ 3

Naar et Massegældsbrev er forældet, uden at der i Gældsbrevets eget Indhold findes Angivelser - f. Eks. om en kalendermæssig bestemt Betalingsdag - som kan give Oplysning om Forældelsen, paahviler det Udstederen af afgive Indberetning derom til Justitsministeriet. Indberetningen skal indeholde fuldstændig Betegnelse af Gældsbrevet, en kort angivelse af Forældelsesgrunden og Tidspunktet for Forældelsens Indtræden, f.Eks.: Udtrykket pr. 1. Januar 1939; offentlig Bekendtgørelse om Udtrækningen den 1. Oktober 1938; forældet den 1. Januar 1949.

Stk. 2 Blanketter til Indberetning kan faas ved Henvendelse til Justitsministeriet.