14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2009 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

Bekendtgørelse nr. 1428 af 18. november 2008

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2009 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

I henhold til § 9 B og § 9 C i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, har Skatterådet fastsat følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Beregningsgrundlaget for Skatterådet fastsættelse af befordringssatser for 2008

Kapitel 1

Befordringsfradrag

§1 Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2009 er fastsat således:

 • 1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag

 • 2) 25 -100 km inkl. 1,90 kr. pr. km

 • 3) over 100 km 0,95 kr. pr. km

§2 For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 100 kilometer med 1,90 kr. pr. km jf. ligningslovens § 9 C, stk. 3.

Kapitel 2

Befordringsgodtgørelse

§3 Med virkning fra 1. januar 2009 er godtgørelse, der udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af ligningslovens § 9 B, skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb:

 • 1) kørsel til og med 20.000 km årligt 3,56 kr. pr. km

 • 2) kørsel udover 20.000 km årligt 1,90 kr. pr. km

 • 3) for benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil,

 • 4) for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,40 kr. pr. km.

§4 Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren/hvervgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert.

Stk. 2 Erhvervsmæssige befordringsudgifter ved kørsel i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert, kan ikke dækkes ved udlæg efter regning.

Stk. 3 Fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse er aldrig skattefri, men medregnes ved indkomstopgørelsen.

Stk. 4 Der kan udbetales forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige acontobeløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel.

§5 Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 § 2 indeholde:

 • 1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

 • 2) Kørslens erhvervsmæssige formål.

 • 3) Dato for kørslen.

 • 4) Kørslens mål med eventuelle delmål.

 • 5) Angivelse af antal kørte kilometer.

 • 6) De anvendte satser.

 • 7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

§6 Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end Skatterådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse, anser det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.

§7 Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres med den udbetalte befordringsgodtgørelse.

§8 Er der udbetalt forskud, skal den endelige opgørelse og afregning af den skattefri befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er foretaget.

§9 Grænsen på 20.000 km for udbetaling af den høje sats, jf. § 3, punkt 1), gælder kun for den enkelte arbejdsgiver.

§10 Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for den ansatte. Tilsvarende gælder, hvis firmabil er stillet til rådighed af en anden arbejdsgiver. En undtagelse er dog de tilfælde, hvor lønmodtageren betaler den arbejdsgiver, der har stillet firmabilen til rådighed, fuldt vederlag for den kørsel, der sker for den arbejdsgiver, der ikke har stillet bilen til rådighed.

§11 Lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri befordringsgodtgørelse, kan alene foretage det sædvanlige befordringsfradrag i den skattepligtige indkomst, efter ligningslovens § 9 C, dvs. med satserne i § 1.

§12 Lønmodtagere, som i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter har befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på én gang, jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, kan i det omfang, der ikke er modtaget skattefri godtgørelse med satserne i § 3, i stedet foretage fradrag i den personlige indkomst med disse satser.

Kapitel 3

Beregningsgrundlaget

§13 Skatterådets beregningsgrundlag for satsfastsættelsen fremgår af bilag 1.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§14 Bekendtgørelsen træder i kraft 6. januar 2009 og har virkning fra 1. januar 2009.

profile photo
Profilside