14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partiregnskabsloven § 2

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partiregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 139 af 07. February 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Medlemmer, der ønsker at blive fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet, skal afgive en skriftlig erklæring herom.

•••

Stk. 2 Foreningen skal en gang hvert år tilsende medlemmerne en blanket, der indeholder teksten til en sådan erklæring. Denne forpligtelse kan opfyldes ved, at blanketten trykkes i et medlemsblad eller lignende publikation. Erklæringen skal have følgende tekst: »Jeg ønsker at være fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet.« En kopi af blanketten indsendes til økonomi- og indenrigsministeren tillige med dokumentation for, at blanketten er tilsendt foreningens medlemmer.

•••

Stk. 3 Erklæringen skal indsendes til foreningens revisor. Dette skal fremgå af den i stk. 2 nævnte blanket. Erklæringer, som medlemmerne indsender til foreningen, skal straks videresendes til foreningens revisor. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om blankettens udformning og om revisors behandling af de modtagne erklæringer.

•••

Stk. 4 Der må ikke ske uberettiget videregivelse af oplysninger om, hvem der er fritaget for betaling af bidrag eller har anmodet herom.

•••
profile photo
Profilside