Lov om Post Danmark A/S § 8

Denne konsoliderede version af lov om Post Danmark A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 409 af 06. juni 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 06. juli 2011

Eneforhandlingsaftale
§ 8

Post Danmark A/S kan indgå en eneforhandlingsaftale med et pengeinstitut om at stille de til enhver tid værende posthuse, herunder faste anlæg og løsøre samt tilknyttet personale, til rådighed for udførelsen af finansielle serviceydelser, samt om betalingen herfor, jf. dog stk. 2. Ved indgåelse af en eneforhandlingsaftale med et pengeinstitut om udførelse af finansielle serviceydelser vil Post Danmark A/S’ forpligtelser i medfør af denne aftale også gælde over for tredjemand, som pengeinstituttet måtte have indgået aftale med om udførelse af finansielle serviceydelser.

Stk. 2 Post Danmark A/S er dog efter aftale med pengeinstituttet berettiget til selv eller ved tredjemand at udføre finansielle serviceydelser, når dette sker i overensstemmelse med formålet i § 2.

Stk. 3 Post Danmark A/S er fra det pengeinstitut, med hvilket der indgås eneforhandlingsaftale, berettiget til at få adgang til de oplysninger, der findes nødvendige i forbindelse med Post Danmark A/S’ varetagelse af opgaver vedrørende finansielle serviceydelser, som udføres på grundlag af eneforhandlingsaftalen. Post Danmark A/S har adgang til pengeinstituttets edb-systemer, i det omfang det er nødvendigt for, at Post Danmark A/S kan udføre de pågældende opgaver for pengeinstituttet.

Stk. 4 Den, der virker i Post Danmark A/S, må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende har fået kendskab til i forbindelse med udførelse af finansielle serviceydelser på grundlag af eneforhandlingsaftalen, eller give andre lejlighed til at skaffe sig sådanne oplysninger. Overtrædelse af tavshedspligten straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 5 Tavshedspligten gælder, uanset om den pågældendes beskæftigelse i Post Danmark A/S er ophørt.

Stk. 6 Bestemmelserne i stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med udførelse af finansielle serviceydelser, der udføres efter aftale med Post Danmark A/S.

Stk. 7 Aftaler og vedtagelser mellem Post Danmark eller Post Danmark A/S og pengeinstituttet, der omfattes af konkurrenceloven, er uanset konkurrencelovens § 13 undtaget fra aktindsigt og offentliggørelse, i den udstrækning de vedrører samarbejdet mellem parterne eller med andre om opgaver, der normalt udføres inden for et pengeinstituts egne rammer, og i den udstrækning offentliggørelse vil give andre virksomheder en uberettiget konkurrencemæssig fordel. Sådanne oplysninger meddeles til Konkurrencerådets medlemmer, i den udstrækning udøvelse af rådets beføjelser efter konkurrenceloven gør det nødvendigt, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 5, 2. pkt.