14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Post Danmark A/S § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om post danmark a/s og bygger på lovbekendtgørelse nr. 844 af 06. July 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Personale
Tjenestemænd i den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark, der pr. 1. januar 2002 har accepteret tilbud om overgang til overenskomstansættelse, bevarer ret til statslig tjenestemandspension efter overgangen. Det samme gælder tjenestemænd, der på tidspunktet for Post Danmarks fremsættelse af tilbud havde orlov eller tjenestefrihed uden løn, og som ved genoptagelse af tjenesten accepterer det tilbud, som selskabet er forpligtet til at fremsætte. Staten afholder udgifterne til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

•••

Stk. 2 Overenskomstansatte, der bevarer ret til statslig tjenestemandspension, vil kunne beskæftiges i Post Danmark A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med fortsat betalingsforpligtelse for Post Danmark A/S over for staten, jf. § 11, stk. 2. Ved overførelse af personale til koncernforbundne selskaber skal Post Danmark A/S give staten skriftlig meddelelse herom.

•••

Stk. 3 Finansministeren kan godkende, at overenskomstansatte, der har bevaret ret til statslig tjenestemandspension, og som i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse uden for de med Post Danmark A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne over for staten, jf. § 11, stk. 2, fortsat påhviler Post Danmark A/S.

•••

Stk. 4 Engangsbeløb, der ydes til tjenestemænd i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse, kan konverteres til forhøjelse af pensionsalder efter de af Finansministeriet fastsatte regler om betaling herfor.

•••

Stk. 5 Til overenskomstansatte, der i henhold til deres ansættelsesvilkår har bevaret ret til rådighedsløn eller ventepenge fra Post Danmark A/S, og som afskediges, fordi deres stillinger i Post Danmark A/S nedlægges som følge af selskabets konkurs, og til medarbejdere, som måtte oppebære rådighedsløn eller ventepenge fra Post Danmark A/S på tidspunktet for Post Danmark A/S’ konkurs, betaler staten efter påkrav og med fuld anmeldelsesret i konkursboet rådighedsløn eller ventepenge. I tilfælde af Post Danmark A/S’ konkurs betaler staten efter påkrav og med fuld anmeldelsesret i konkursboet rådighedsløn eller ventepenge til overenskomstansatte beskæftiget i selskaber koncernforbundne med Post Danmark A/S eller selskaber uden for Post Danmark A/S-koncernen, jf. stk. 2 og 3, som afskediges, fordi deres stillinger nedlægges som følge af det pågældende selskabs konkurs, og til medarbejdere, som måtte oppebære rådighedsløn eller ventepenge på tidspunktet for det pågældende selskabs konkurs, i samme omfang som Post Danmark A/S ville være forpligtet hertil. Den periode, i hvilken staten udbetaler rådighedsløn eller ventepenge i anledning af arbejdsgiverselskabets konkurs, medregnes uanset Post Danmark A/S’ manglende betaling af pensionsbidrag ved opgørelsen af pensionsancienniteten. De ansatte, der modtager rådighedsløn eller ventepenge fra staten, er forpligtet til at overtage anden passende stilling.

•••
profile photo
Profilside