Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 9a

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 318 af 31. marts 2007, jf.
lovbekendtgørelse nr. 16 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016, lov nr. 2214 af 29. december 2020 og lov nr. 416 af 05. april 2022

§ 9a

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold, der er omfattet af denne lov eller af regler fastsat i medfør heraf eller af Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og e-id og lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.