Gødningsloven § 9

Denne konsoliderede version af gødningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Lov nr. 318 af 31. marts 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 10. juli 2023

§ 9

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om opkrævning og betaling til hel eller delvis dækning af udgifter til tilsyn, kontrol og administration efter denne lov, efter regler udstedt i medfør af denne lov og efter relevante forordningsbestemmelser.

Stk. 2 Betalingsforpligtelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf og betalingsforpligtelser, der følger af den Europæiske Unions forordninger, tillægges renter. Medmindre andet er fastsat ved forordning, beregnes renten fra forfaldsdagen, og til betaling sker med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. fastsatte referencesats med tillæg. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr., som reguleres pr. 1. januar med tilpasningsprocenten i lov om en satsreguleringsprocent for det pågældende finansår . Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.