Gødningsloven § 5

Denne konsoliderede version af gødningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Lov nr. 318 af 31. marts 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 10. juli 2023

§ 5

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for overholdelse af loven eller af regler udstedt i medfør heraf eller bestemmelser i Den Europæiske Unions forordninger om forhold omfattet af denne lov.

Stk. 2 Hvis et påbud ikke efterkommes inden en nærmere fastsat frist, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.