14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Kapitel 3
1
Forarbejder

Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer

§7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan forud for påbegyndelse af et projekt om energibesparelser og energieffektiviseringer og efter ansøgning give tilsagn om tilskud til følgende:

 • 1) Private bygningsejere, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i deres bygninger, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse, og til energimærkning af bygninger anvendt som dokumentation ved ansøgning om tilskud til sådanne energibesparelses- og energieffektiviseringsprojekter.

 • 2) Virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse.

 • 3) Virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer overvejende i procesenergi.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om følgende:

 • 1) Tilskudsberettigede foranstaltninger, herunder gennem udformning af en positivliste og en negativliste.

 • 2) Tilskudsberettigede omkostninger, tilskudsprocenter, tilskudsloft, tilskuddets størrelse og beregning.

 • 3) Den dokumentation, der skal tilvejebringes for at kunne opnå tilsagn og for at kunne få udbetalt tilskud efter dette kapitel, herunder om krav til ansøgeren om ekstern kvalitetssikring af ansøgningen.

 • 4) Betingelser for at kunne opnå tilsagn om tilskud.

 • 5) Vilkår i tilsagn.

 • 6) Kriterier for prioritering af ansøgninger om tilskud.

Stk. 3 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om ansøgning om tilsagn og udbetaling af tilskud, herunder om

 • 1) ansøgningsproceduren,

 • 2) ansøgningsperioder og

 • 3) tilskudspuljernes størrelse pr. ansøgningsrunde.

§8 Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at projektet om energibesparelser og energieffektiviseringer er gennemført, og at omkostninger til projektet er afholdt forud for ansøgning om udbetaling.

§9 Klima-, energi- og forsyningsministeren fører kontrol med, at reglerne i dette kapitel og regler udstedt i medfør heraf samt eventuelle vilkår i tilsagn overholdes.

Stk. 2 Ministeren og de, der er særligt bemyndiget dertil, jf. § 19, har, hvis det skønnes nødvendigt for at tilvejebringe oplysninger til brug for kontrolopgaver i henhold til dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til fysiske installationer og konstruktioner i virksomheder, hvortil der er givet tilsagn om tilskud til energibesparelser eller energieffektiviseringer efter denne lov. På tilsvarende måde har ministeren og de, der er særligt bemyndiget dertil, jf. § 19, adgang til virksomheders regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder materiale, der opbevares i elektronisk form.

Stk. 3 Tilsagnsmodtageren og af denne bemyndigede personer skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse og skal på begæring udlevere eller indsende det i stk. 2 nævnte materiale til ministeren eller dem, der er særligt bemyndiget dertil.

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol af de foranstaltninger, der ydes tilskud til efter dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf.

§10 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud efter § 7, stk. 1, kan bortfalde helt eller delvis, hvis

 • 1) tilsagnsmodtageren eller af denne bemyndigede personer har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller udbetaling af tilskud,

 • 2) betingelserne for tilskuddet eller vilkår i tilsagnet ikke længere opfyldes eller

 • 3) tilsagnsmodtageren eller af denne bemyndigede personer tilsidesætter sine pligter i medfør af § 9, stk. 3, eller regler fastsat i medfør af § 9, stk. 4.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn, jf. stk. 1, bestemme, at ydede tilskud skal tilbagebetales.

Stk. 3 Ministeren kan i særlige tilfælde efter ansøgning ændre et allerede meddelt tilsagn.

§11 (Ophævet)

§12 (Ophævet)

profile photo
Profilside