14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger af betydning for afgørelser truffet i henhold til § 7, stk. 2, eller § 9, stk. 3, eller oplysninger som omhandlet i § 21 eller

  • 2) undlader at efterkomme et påbud efter § 6, stk. 2, § 17, stk. 2, eller § 18, stk. 2.

•••

Stk. 2 I regler, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår og påbud udstedt i henhold til reglerne. Energioplysningsbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside