14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1234 af 24. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og forsyningsministeren efter loven og efter regler udstedt i medfør af loven. Klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end det nævnte Energiklagenævn.

•••

Stk. 2 Afgørelser som nævnt i stk. 1 kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

•••

Stk. 3 Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

  • 1) adgangen til at klage over de afgørelser, som er nævnt i stk. 1, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet, og

  • 2) at afgørelser truffet af en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet eller en anden myndighed, som ministeren i medfør af § 19, stk. 1, har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om Energiklagenævnets sammensætning ved behandling af klager over afgørelser som nævnt i stk. 1 og om betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

•••
profile photo
Profilside