Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 217 af 05. april 1989,
jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 01. juli 2019,
som ændret ved lov nr. 554 af 07. maj 2019 og lov nr. 2601 af 28. december 2021

Firmagruppers opløsning
§ 5

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en firmagruppe, hvis firmagruppen ikke har den i forordningen eller stiftelsesoverenskomsten foreskrevne ledelse og manglen ikke afhjælpes inden udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan endvidere anmode skifteretten om at opløse en firmagruppe, hvis et medlem ikke udtræder af denne efter at være blevet omfattet af begrænsninger som nævnt i § 3.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en europæisk økonomisk firmagruppe, hvis firmagruppen ikke har registeret oplysninger om reelle ejere, eller hvis firmagruppen har foretaget mangelfuld registrering i henhold til § 1 a.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en europæisk økonomisk firmagruppe, hvis firmagruppen ikke har opbevaret dokumentation for firmagruppens oplysninger om reelle ejere, eller hvis firmagruppen har opbevaret mangelfuld dokumentation i henhold til § 1 a.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken den europæiske økonomiske firmagruppe kan afhjælpe en mangel efter stk. 3 og 4. Afhjælpes manglen ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen træffe beslutning om tvangsopløsning.

Stk. 6 Tvangsopløsningen gennemføres efter bestemmelserne i §§ 226-232 i selskabsloven med de fornødne afvigelser under hensyn til europæiske økonomiske firmagruppers særlige karakter.