14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1134 af 13. oktober 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Underretning vedrørende dømte, som er idømt en ubetinget fængselsstraf eller dømt til forvaring, foretages af kriminalforsorgen. Politidirektøren orienterer kriminalforsorgsområdet, hvor den dømte er placeret, hvis forurettede skal underrettes.

•••

Stk. 2 Underretning vedrørende dømte, som er dømt til anbringelse efter straffelovens §§ 68, 69 eller 73, foretages af den statsadvokat, som efter straffelovens § 72, stk. 1, fører tilsyn med foranstaltningen. Politidirektøren orienterer hospitalet, afdelingen eller kommunen mv. og statsadvokaten, hvis forurettede skal underrettes. Hospitalet, afdelingen eller institutionen mv. giver straks statsadvokaten meddelelse, når overlægen eller kommunen første gang giver tilladelse til uledsaget udgang uden for institutionens område, og hvis den dømte undviger. Hospitalet, afdelingen eller institutionen mv. giver ligeledes straks statsadvokaten meddelelse, hvis gerningsmanden under de betingelser, der er nævnt i § 1, 2. og 3. pkt., medvirker i et tv- eller radioprogram eller portrætinterview.

•••

Stk. 3 Underretning vedrørende dømte, som er dømt til anbringelse i en sikret institution som led i fuldbyrdelsen af en dom om ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a, foretages af den politikreds, som har behandlet straffesagen. Politidirektøren orienterer kommunen, hvis forurettede skal underrettes. Institutionen giver straks politikredsen meddelelse, når institutionen første gang giver tilladelse til uledsaget udgang, når tidspunktet for afslutningen af opholdet i den sikrede institution ligger fast, og hvis den dømte undviger. Institutionen giver ligeledes straks politikredsen meddelelse, hvis gerningsmanden under de betingelser, der er nævnt i § 1, 2. og 3. pkt., medvirker i et tv- eller radioprogram eller portrætinterview.

•••

Stk. 4 Underretning vedrørende dømte, der løslades i forbindelse med straffedommens afsigelse, fordi straffen anses for udstået ved forudgående varetægtsfængsling, foretages af politikredsen på den mødende anklagers foranledning. Hvis forurettede har været til stede under domsafsigelsen, anses forurettede dermed for underrettet.

•••
profile photo
Profilside