14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1134 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Hvis den forurettede har anmodet herom, underrettes den forurettede om tidspunktet for den dømtes første uledsagede udgang og løsladelse, herunder eventuel prøveløsladelse eller benådning, samt om eventuel undvigelse.

•••

Stk. 2 En afgørelse om strafafbrydelse eller om, at den dømte i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 78 midlertidigt eller for hele eller resten af straffetiden anbringes på hospital, i familiepleje, i egnet hjem eller institution, således at der kan ske uledsaget udgang uden særskilt tilladelse, sidestilles med uledsaget udgang, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Er den dømte dømt til anbringelse i hospital eller institution mv. efter straffelovens §§ 68, 69 eller 73, sidestilles ophør eller ændring af foranstaltningen, således at uledsaget udgang ikke længere kræver særskilt tilladelse, med løsladelse, jf. stk. 1.

•••

Stk. 4 Er den dømte idømt en ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a, sidestilles afslutning af den dømtes ophold i en sikret afdeling med løsladelse, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside