Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark

Bekendtgørelse nr. 918 af 26. juni 2017

I medfør af § 33, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lov nr. 665 af 8. juni 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og for hvilket land Kommissionen ikke har vedtaget en afgørelse som omhandlet i artikel 47, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, eller hvor en sådan afgørelse ikke længere er gyldig, og som ønsker at yde grænseoverskridende investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter med eller uden accessoriske tjenesteydelser udelukkende til godkendte modparter eller professionelle kunder.

§ 2

Et kreditinstitut eller et investeringsselskab, jf. § 1, der ønsker at yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter med eller uden accessoriske tjenesteydelser her i landet, skal til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen om tilladelse indsende følgende:

  • 1) Oplysninger om hvilke aktiviteter i bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, ansøgeren ønsker at udføre.

  • 2) Oplysninger om hvilke af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, ansøgeren ønsker at udføre aktiviteter med.

  • 3) En erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighed om, at ansøgeren er underlagt tilsyn.

  • 4) En erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighed om, at de aktiviteter, der søges om tilladelse til, er omfattet af ansøgerens tilladelse i hjemlandet.

§ 3

Tilladelsen fra Finanstilsynet skal angive de aktiviteter i bilag 4 og de instrumenter i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som tilladelsen omfatter.

Stk. 2 Når Finanstilsynet har givet tilladelse, kan kreditinstituttet eller investeringsselskabet, jf. § 1, yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter med eller uden accessoriske tjenesteydelser her i landet omfattet af tilladelsen.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 979 af 4. december 2003 om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel i Danmark ophæves.