14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revision af godkendte innovationsmiljøer § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1321 af 14. December 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Den reviderede interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling forsynes med en revisionspåtegning efter den for revisorer gældende erklæringsbekendtgørelse, hvoraf det skal fremgå, at årsrapporten er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Revisor skal føre en revisionsprotokol, som udarbejdes efter bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv.

•••

Stk. 3 I revisionsprotokollen skal der indføres oplysning om:

  • 1) Hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf,

  • 2) revisors undersøgelser og vurderinger af samt konklusioner vedrørende innovationsmiljøets forretningsgange, interne kontroller og registreringssystemer,

  • 3) den udførte forvaltningsrevision, herunder specielt om revisors undersøgelser og vurderinger af samt konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, samt

  • 4) foretagne uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn, særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, forslagsbreve til ledelsen, rådgivning eller assistance.

•••

Stk. 4 I protokollen skal det desuden oplyses:

  • 1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

  • 2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

  • 3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om modtagen medfinansiering til etablering og drift er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, herunder om grundlaget for den ydede medfinansiering er opgjort i overensstemmelse med gældende regler,

  • 4) hvorvidt revisionen af innovationsmiljøets tildeling og administration af midler til forprojekter, herunder udførelse af kontrolopgaver, har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om medfinansiering er sket i overensstemmelse med gældende regler,

  • 5) at revisionen af innovationsmiljøets interne årsrapport er udført efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, samt

  • 6) om der er sket ændringer i innovationsmiljøets ejerforhold.

•••
profile photo
Profilside