14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revision af godkendte innovationsmiljøer § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1321 af 14. December 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Revision af godkendte innovationsmiljøer udføres af innovationsmiljøets generalforsamlingsvalgte revisor i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

•••

Stk. 2 Revisor udfører forvaltningsrevision, systemrevision og i nødvendigt omfang substansrevision.

•••

Stk. 3 Ved revisionen efterprøves, om den interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er rigtig, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med ydet tilsagn om medfinansiering, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler i lov om teknologi og innovation, som innovationsmiljøet måtte have modtaget til medfinansiering af innovationsmiljøets etablering og drift efter § 7, stk. 4. Der foretages også en vurdering af, om forvaltningen af de midler, innovationsmiljøerne tildeles i henhold til § 9, stk. 1, i lov om teknologi og innovation til at medfinansiere kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater ( forprojekter ), er sket i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

•••
profile photo
Profilside