14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Statistiske kvalitetsstandarder
Ud over artikel 237 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal et gruppe 1-forsikringsselskab sikre, at den interne model overholder følgende kriterier:

  • 1) De antagelser, der danner grundlag for den interne model, skal kunne begrundes over for Finanstilsynet.

  • 2) De metoder, der anvendes til opgørelse af den forventede sandsynlighedsfordeling, skal baseres på passende, anvendelige og relevante aktuarmæssige og statistiske teknikker samt aktuelle og troværdige oplysninger og realistiske antagelser, jf. artikel 228-230 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), og skal stemme overens med de metoder, der anvendes til opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser, jf. regler om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser udstedt i medfør af § 283, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

  • 3) De data, der anvendes i den interne model, skal være nøjagtige, komplette og hensigtsmæssige, jf. artikel 231 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Selskabet skal opdatere dataene, der anvendes ved opgørelsen af den forventede sandsynlighedsfordeling mindst én gang årligt.

  • 4) Uanset hvilken opgørelsesmetode, der anvendes ved opgørelsen af den forventede sandsynlighedsfordeling, skal den interne models evne til at rangere risici være tilstrækkelig til at sikre, at den er almindeligt anvendt og spiller en væsentlig rolle i selskabets virksomhedsstyring, jf. artikel 222 og 232 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Den interne model skal dække alle væsentlige og kvantificerbare risici, jf. artikel 233 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som selskabet er udsat for og som minimum de risici, der dækkes ved anvendelse af standardformlen.

  • 5) I den interne model skal der tages hensyn til de særlige risici forbundet med finansielle garantier og eventuelle aftalebestemte optioner af væsentlig karakter samt risici forbundet med de klausuler, som både forsikringstagerne og selskabet kan gøre brug af, herunder de potentielle følger af fremtidige ændringer i de finansielle og ikke-finansielle vilkår for udnyttelsen af disse klausuler.

  • 6) I den interne model skal der tages hensyn til alle forventede udbetalinger til forsikringstagere og begunstigede, hvad enten forsikringsaftalen indeholder en garanti for disse udbetalinger eller ej.

•••

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab kan endvidere vælge, at der i den interne model tages højde for én eller flere af følgende:

  • 1) Diversifikationseffekterne inden for og på tværs af risikokategorier såfremt Finanstilsynet vurderer, at det system, der anvendes til måling af disse indbyrdes afhængigheder, er fyldestgørende, jf. artikel 234 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

  • 2) Effekten af risikoreduktionsteknikker, jf. artikel 235 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), når der i modellen tages højde for kreditrisikoen og andre risici forbundet med brugen af risikoreduktionsteknikker.

  • 3) De fremtidige ledelseshandlinger, jf. artikel 236 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ledelsen med rimelighed kan forventes at udføre under bestemte omstændigheder.

•••
profile photo
Profilside