14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ud over dokumentationsstandarderne i artikel 243-246 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal gruppe 1-forsikringsselskabets dokumentation vedrørende den interne model indeholde følgende:

  • 1) En detaljeret beskrivelse af den teori, de antagelser og det matematiske og empiriske grundlag, den interne model bygger på.

  • 2) En beskrivelse af modellens svagheder og de tilfælde, hvor modellen ikke forventes at fungere effektivt.

  • 3) En beskrivelse af hvordan det solvenskapitalkrav, der opgøres ved anvendelse af den interne model, afspejler selskabets risikoprofil i højere grad end opgørelsen ved anvendelse af standardformlen.

  • 4) En beskrivelse af hvorvidt den interne model er fastlagt ud fra forudsætninger om selskabets fortsatte drift (”going concern”), samt om modellen tager hensyn til alle selskabets kvantificerbare risici, og dækker den risiko selskabet har påtaget sig og forventer at påtage sig de kommende 12 måneder ud fra det risikomål, der ligger til grund for standardformlen.

•••
profile photo
Profilside