14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Konstaterer et gruppe 1-forsikringsselskab, at dets interne model ikke lever op til kravene i §§ 8-12, skal selskabet straks forelægge Finanstilsynet en plan for, hvordan selskabet vil sikre overholdelsen af disse krav. Planen skal indeholde en redegørelse for, hvorledes selskabet vil sikre overholdelsen af kravene og en tidshorisont herfor.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte en anden tidshorisont, såfremt tilsynet vurderer, at den af selskabet fastsatte tidshorisont ikke er passende.

•••

Stk. 3 Undlader gruppe 1-forsikringsselskabet at gennemføre planen inden for den angivne eller af Finanstilsynet fastsatte tidshorisont, jf. stk. 1 og 2, kan Finanstilsynet kræve, at selskabet fremover skal opgøre solvenskapitalkravet i overensstemmelse med standardformlen.

•••

Stk. 4 Vurderer gruppe 1-forsikringsselskabet, at konsekvenserne af den manglende overholdelse af kravene i §§ 8-12 er uvæsentlig, skal selskabet i stedet for en plan i henhold til stk. 1 indsende dokumentation herfor til Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside