14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Validering
Foruden efter reglerne i artikel 241 og 242 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal et gruppe 1-forsikringsselskab regelmæssigt validere den interne model i overensstemmelse med stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Validering af den interne model omfatter overvågning af modellens funktion, en gennemgang af om modelspecifikationerne fortsat er hensigtsmæssige, og test af modellens resultater sammenlignet med de hidtil realiserede resultater.

•••

Stk. 3 Valideringen af den interne model skal omfatte en effektiv statistisk proces, som gør det muligt for gruppe 1-forsikringsselskabet at påvise over for Finanstilsynet, at de opgjorte kapitalkrav er tilstrækkelige samt at foretage en analyse af modellens stabilitet, test af modelresultaternes følsomhed over for ændringer i de centrale underliggende antagelser og en vurdering af om de data, der anvendes i den interne model, er nøjagtige, komplette og hensigtsmæssige.

•••

Stk. 4 De anvendte statistiske metoder skal teste hensigtsmæssigheden af den forventede sandsynlighedsfordeling i sammenligning med de hidtidige tab og i forhold til alle væsentlige nye data og oplysninger med relation hertil.

•••
profile photo
Profilside