14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Risikomål og kalibreringsstandarder
Et gruppe 1-forsikringsselskab kan i den interne model anvende et andet risikomål og en anden tidshorisont end det risikomål og den tidshorisont, der ligger til grund for standardformlen, forudsat at de resultater, der fremkommer ved brug af den interne model, kan benyttes af selskabet til beregning af solvenskapitalkravet på en måde, der sikrer forsikringstagerne og de begunstigede et beskyttelsesniveau svarende hertil, jf. artikel 238, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal på basis af det risikomål og den tidshorisont, der ligger til grund for standardformlen, udlede solvenskapitalkravet direkte af den forventede sandsynlighedsfordeling, der fremkommer ved brug af den interne model.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan tillade, at der benyttes approksimationer til beregning af solvenskapitalkravet, jf. artikel 238, stk. 2-4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Selskabet skal i så fald godtgøre over for Finanstilsynet, at forsikringstagerne er sikret et beskyttelsesniveau svarende til beskyttelsesniveauet i standardformlen.

•••

Stk. 4 Finanstilsynet kan påbyde selskabet at anvende den interne model på relevante referenceporteføljer og at anvende antagelser, der bygger på eksterne data, med det formål at verificere kalibreringen af den interne model og kontrollere, at modellens specifikationer er i overensstemmelse med den almindeligt accepterede praksis på markedet.

•••
profile photo
Profilside