Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Lov nr. 1234 af 27. december 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. august 2019,
som ændret ved lov nr. 672 af 26. maj 2020

§ 3

Rabat efter § 1 gives til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af et egenbetalingsbeløb på 18,37 kr. (2010-niveau) for hver dag, det personlige periodekort er gyldigt, jf. dog stk. 2

Stk. 2 For den del af udgiften til personlige periodekort, der ligger over 69,99 kr. (2016-niveau) pr. dag, ydes en rabat på 50 pct.

Stk. 3 Satserne i stk. 1 og 2 reguleres én gang pr. kalenderår på et tidspunkt fastsat af uddannelses- og forskningsministeren med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den egenbetaling, der gælder på reguleringstidspunktet. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste ørebeløb.

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelsen i stk. 2 ikke finder anvendelse for studerende, der har bopæl i visse kommuner.