14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

BBR-loven § 8

Lov om bygnings- og boligregistrering paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bbr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 797 af 06. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

  • 1) undlader rettidigt at meddele oplysninger, der afkræves efter § 4, stk. 1 og 4,

  • 2) afgiver urigtige oplysninger til Bygnings- og Boligregistret,

  • 3) uden tilladelse skaffer sig oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret eller

  • 4) overtræder vilkår for behandlingen af meddelte oplysninger.

•••

Stk. 2 I de forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

•••
profile photo
Profilside