14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

BBR-loven § 7

Lov om bygnings- og boligregistrering paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bbr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 797 af 06. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Det påhviler skatteministeren at søge gennemført sådanne regler eller foranstaltninger, at der i videst muligt omfang sker en samordning og forenkling af registreringen af oplysninger vedrørende fast ejendom og andre oplysninger, der naturligt knytter sig hertil. Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan efter forhandling med energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret, for at ejendomsregistrering kan gennemføres i matriklen.

•••

Stk. 3 Det påhviler skatteministeren i videst muligt omfang at fremme udveksling af oplysninger mellem registre indeholdende oplysninger som nævnt i stk. 1 og registre indeholdende oplysninger om personer og virksomheder.

•••

Stk. 4 Det påhviler skatteministeren at etablere rammer og vilkår for videregivelsen af oplysninger efter stk. 1, der sikrer, at disse oplysninger er tilgængelige på en enkel og sikker måde.Hvis modtagelse af oplysninger efter stk. 1 er pålagt en afgift efter anden lovgivning, kan skatteministeren hos modtageren af oplysningerne opkræve et tilsvarende beløb til dækning af afgiften. Skatteministeren kan endvidere opkræve et gebyr hos brugere af tjenester, der etableres med henblik på videregivelse af oplysninger til brug ved handel med fast ejendom m.v., til dækning af omkostningerne til etablering, drift, vedligeholdelse, udvikling og administration af tjenesterne.

•••
profile photo
Profilside