Barselsudligningsloven § 6

Denne konsoliderede version af barselsudligningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)

Lov nr. 417 af 08. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 og lov nr. 2586 af 28. december 2021

Administration og delegation
§ 6

Beskæftigelsesministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren henlægger sine beføjelser vedrørende drift af barselsudligningsordningen til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Stk. 3 Klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og barselsudligningsordningens afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for det i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension nedsatte ankenævn.

Stk. 4 Klage i henhold til stk. 3 indgives til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen. Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvist medhold. Giver Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen ikke klageren fuldt medhold, sender myndigheden klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.