14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 6

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Administration og delegation
Beskæftigelsesministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren henlægger sine beføjelser vedrørende drift af barseludligningsordningen til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 3 Klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og barselsudligningsordningens afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for det i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension nedsatte ankenævn.

•••

Stk. 4 Klage i henhold til stk. 3 indgives til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen. Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen vurderer, om der er grundlag for at give en klager helt eller delvist medhold. Giver Arbejdsmarkedets Tillægspension eller barselsudligningsordningen ikke klageren fuldt medhold, sender myndigheden klagen, begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til det ankenævn, der er nedsat i henhold til § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••
profile photo
Profilside