14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 4

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Bidrag
Alle arbejdsgivere indbetaler et bidrag til barseludligningsordningen pr. ansat lønmodtager. Dog indbetaler arbejdsgiveren ikke bidrag for lønmodtagere, som er tilsluttet en godkendt decentral barseludligningsordning, jf. § 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere fritages for at betale bidrag for særlige lønmodtagergrupper. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 2 Bidraget udgør et årligt kronebeløb pr. fuldtidsansat på 1.225 kr. Beløbet reguleres trinvis i forhold til den tid, lønmodtageren er ansat pr. uge. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension bidraget, således at det modsvarer de faktiske omkostninger i ordningen. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 3 Bidraget kan opkræves sammen med de øvrige bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Opkrævning af bidrag i medfør af denne lov kan indgå i en fælles opkrævning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Restancer for bidrag kan indgå i den fælles opkrævning.

•••

Stk. 4 Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter beskæftigelsesministeren regler om beregning af bidrag, bidragsstørrelse og opkrævningen heraf, herunder regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. stk. 3. Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 5 Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 3, kan Barsel.dk i nødvendigt omfang videregive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af den fælles opkrævning. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.

•••
profile photo
Profilside