14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 12

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Straf
Medmindre strengere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger, som har betydning for udbetaling af refusion, jf. § 2, udbetaling af kompensation, jf. § 3 a, indbetaling af bidrag, jf. §§ 4 eller 4 a, eller i forbindelse med godkendelse af en decentral barseludligningsordning, jf. § 5, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

•••
profile photo
Profilside