14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsloven § 56

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel paragraf 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Ved opgørelser af perioder med ret til dagpenge efter denne lov medregnes perioder, hvor der før lovens ikrafttræden har været udbetalt dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og ved pasning af alvorligt syge børn efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

•••

Stk. 2 Ved opgørelsen af beskæftigelsesperioder efter §§ 27 og 28 medregnes beskæftigelse, der ligger før lovens ikrafttræden.

•••

Stk. 3 For fraværsperioder, hvor 1. fraværsdag er før den 3. juli 2006, og hvor fraværet fortsætter ud over denne dato, anvendes de hidtil gældende regler.

•••

Henvisningen til § 64 er formentlig ment som en henvisning til sygedagpengelovens § 64. Der har aldrig været en § 64 i barselsloven.

Stk. 4 Satsreguleringen efter § 64 af det barselsdagpengebeløb, der er nævnt i § 35, stk. 1, sker den første mandag i januar 2007 på grundlag af satsen pr. 1. januar 2006 for arbejdsløshedsdagpenge.

•••
profile photo
Profilside