14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bade/bådebro-bekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bade/bådebro-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 232 af 12. March 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2, stk. 1, kan påklages til Kystdirektoratet, hvis afgørelser af klager ikke kan påklages til transport- og energiministeren.

•••

Stk. 2 Kystdirektoratets afgørelser efter § 2, stk. 2, kan påklages til transport- og energiministeren.

•••

Stk. 3 En afgørelse kan påklages af den, afgørelsen er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 1.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens henholdsvis Kystdirektoratets afgørelser efter § 2 kan påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes Landsforening, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 2.

•••

Stk. 5 Klage indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, henholdsvis Kystdirektoratet, som videresender klagen til Kystdirektoratet, henholdsvis transport- og energiministeren, med bemærkninger, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget for afgørelsen, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 4.

•••

Stk. 6 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende eller offentliggjort. Kystdirektoratet og transport- og energiministeren kan dog se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 5.

•••

Stk. 7 Rettidig klage har opsættende virkning. Dog kan den myndighed, der har truffet afgørelsen, bestemme, at uopsættelige reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig klage, jf. lov om kystbeskyttelse § 18, stk. 6.

•••
profile photo
Profilside