Bade/bådebro-bekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af bade/bådebro-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer

Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007

§ 3

Kystdirektoratet henholdsvis kommunalbestyrelsen fastsætter i tilladelsen nærmere vilkår.

Stk. 2 Ansøgninger om tilladelser og afgørelser efter § 2 skal skriftligt meddeles ejere af naboejendomme. Ansøgningerne og afgørelserne skal offentliggøres ved meddelelse i stedlige blade eller på Kystdirektoratets hjemmeside, hvis de er af væsentlig betydning eller har almindelig offentlig interesse. Offentliggørelsen skal ske samtidig med, at ansøgningen sendes i høring, og tilladelsen meddeles ansøgeren, jf. lov om kystbeskyttelse § 16 b, stk. 1.

Stk. 3 Vilkår for tilladelse efter § 2 og § 3, stk. 1, kan af Kystdirektoratet tinglyses på ejendommen for ejerens regning, jf. lov om kystbeskyttelse § 16 b, stk. 2.