Avu-nødprøvebekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af avu-nødprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 513 af 24. marts 2021

§ 3

Institutionens leder kan under de helt ekstraordinære forhold, der følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, udsætte en kursists eller selvstuderenes deltagelse i en eller flere prøver omfattet af § 2, til førstkommende prøvetermin. Hvis det efter institutionens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i sommerterminen 2021, udsættes prøven dog hertil.

Stk. 2 Det er en forudsætning for at udsætte en kursists eller selvstuderendes deltagelse i en eller flere prøver efter stk. 1, at et af følgende forhold gør sig gældende:

  • 1) Nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som institutionen er nødt til at iværksætte, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen, indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt.

  • 2) Kursisten eller den selvstuderende er syg på prøvetidspunktet, herunder med covid-19 eller bør af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 ikke møde til prøveafholdelse fysisk på institutionen.

Stk. 3 En beslutning om prøveaflysning efter stk. 1 kan tidligst træffes og meddeles kursisten eller den selvstuderende, når betingelserne herfor er opfyldt. En prøve, der er begyndt, kan dog ikke aflyses i medfør af stk. 1.