14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AVU-loven § 31

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af avu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Klage over afgørelser om anerkendelse af kompetence i forbindelse med individuel kompetencevurdering, jf. § 27, stk. 1, kan, for så vidt angår den faglige vurdering, indbringes for Kvalifikationsnævnet, der er nedsat i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Klagen kan indbringes af den, afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter at klager har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

•••

Stk. 2 Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender institutionen klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse.

•••

Stk. 3 Kvalifikationsnævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 4 Kvalifikationsnævnet kan i særlige tilfælde se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1.

•••

Stk. 5 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes behandling af klager.

•••
profile photo
Profilside