14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AVU-loven § 2

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af avu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Undervisningsministeren skal sikre, at alle, der er fyldt 25 år, inden for en rimelig geografisk afstand fra deres bopæl kan modtage undervisning i henhold til denne lov.

•••

Stk. 2 Personer under 25 år kan efter undervisningspligtens ophør modtage undervisning i henhold til denne lov, jf. dog stk. 4, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.

  • 2) Personen har gennemført en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering.

  • 3) Personen er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag.

  • 4) Personen tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt fag med undtagelse af fag nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, for at kunne gennemføre det gymnasiale niveau, og den faglige opkvalificering er af mindre tidsmæssigt omfang end hf-enkeltfagene.

  • 5) Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge enkelte fag.

  • 6) Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

•••

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøgerens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag inden for almen voksenuddannelse, og på hvilket niveau.

•••

Stk. 4 Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse.

•••
profile photo
Profilside