Autorisationsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022

I medfør af § 22, stk. 1, § 28, § 29, § 30, § 31, stk. 1, § 34, stk. 2, § 35, § 36, stk. 2, § 37, stk. 3, § 48, § 49, § 59 a, stk. 1 og 2, § 59 b og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 8 af 6. januar 2022, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1721 af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Temperaturbestemmelser for oplagring og transport af animalske fødevarer ved levering fra detailvirksomhed til andre fødevarevirksomheder, jf. § 20
§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, godkendelse og registrering af særlige aktiviteter, samt krav til egenkontrollaboratorier.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Tjenesteydelse: enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, der normalt udføres mod betaling.

 • 2) Levende muslinger m.m.: levende toskallede bløddyr, levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle.

Kapitel 1 Autorisation eller registrering
§ 3

Fødevarevirksomheder, der udfører følgende former for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 2, 3 og 4:

 • 1) Landbrug, gartneri, dambrug o.l. af animalske eller vegetabilske fødevarer.

 • 2) Indvinding af salt eller indvinding af vand med henblik på markedsføring som indpakket naturligt mineralvand eller kildevand.

 • 3) Fiskeri i put-and-take søer (lystfiskersøer) med henblik på markedsføring.

 • 4) Mellemhandlere af levende muslinger m.m., som udfører følgende aktiviteter:

  • a) Handler med levende muslinger m.m., uden håndtering af produkter.

  • b) Håndterer, vasker og opbevarer levende muslinger m.m. ved omgivelsestemperatur uden gruppering eller konditionering.

 • 5) Indsamlingscentral for vildt (vildtdepot), der kun modtager nedlagt vildt som første indsamlingscentral.

Stk. 2 Fødevarevirksomheder, der udfører følgende former for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, skal være registreret hos de nævnte myndigheder:

 • 1) Fiskeri eller muslingehøst skal være registreret hos Fiskeristyrelsen.

 • 2) Jægere skal have indhentet jagttegn hos Miljøstyrelsen.

 • 3) Biavlere skal være registreret hos Landbrugsstyrelsen.

Stk. 3 Primærproducenter af vegetabilske fødevarer, fisk fra put-and-take søer (lystfiskersøer), svampe, alger, snegle, insekter o.l. er kun omfattet af kravet om registrering i stk. 1, når deres fødevareaktivit indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation, vurderet ud fra bl.a. hvor ofte og hvor længe ad gangen fødevareaktiviteten finder sted, mængden af fødevarer og værdien af omsætningen af fødevarer.

Stk. 4 Primærproducenter, der producerer spirer med henblik på afsætning til andre fødevarevirksomheder til brug som fødevare, skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 2 Primærproducenters levering af fødevarer direkte til endelige forbrugere og til lokale detailvirksomheder, samt levering af æg til ægpakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning
§ 4

Primærproducenters levering direkte til endelige forbrugere af salt, indpakket vand, vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. fra egen primærproduktion må finde sted uden yderligere autorisation eller registrering end den, der følger af § 3, stk. 1, 2 eller 4, eller uden registrering, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2 Hvis primærproduktionen foregår på en bedrift, skal levering direkte til endelige forbrugere af salt, indpakket vand, vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. ske på bedriften.

Stk. 3 Hvis der på bedriften er en fødevarevirksomhed, der er registreret eller autoriseret efter § 7, stk. 1 eller 2, skal levering direkte til endelige forbrugere efter stk. 2 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

§ 5

Jægere må årligt levere op til 500 stykker vildtlevende småvildt og 15 stykker vildtlevende storvildt direkte til endelige forbrugere og til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 2, nr. 2. Småvildt skal være i uåbnet stand, men kan evt. være plukket og flået, og storvildt kan have organer fra bryst- og bughule fjernet og evt. være flået, når plukning eller flåning sker ved jægerens bopæl eller på jagtstedet. I forbindelse med flåning af storvildt kan underben og hoved være fjernet.

Stk. 2 Vildt leveret efter stk. 1 skal være nedlagt ved jagt af jægeren selv.

Stk. 3 Leveringen til lokale detailvirksomheder efter stk. 1 må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra jægerens bopæl eller jagtstedet.

Stk. 4 Hvis der hos jægeren eller på jagtstedet er en fødevarevirksomhed, der er autoriseret eller registreret efter § 7, stk. 1 eller 2, skal levering direkte til endelige forbrugere efter stk. 1 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

§ 6

En primærproducent må levere små mængder af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til endelige forbrugere og til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, når primærproducenten er registreret hertil hos Fødevarestyrelsen, i følgende tilfælde:

 • 1) Slagtning og levering årligt af op til 2.000 stykker tamfjerkræ, evt. plukket og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. plukning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 2) Slagtning og levering årligt af op til 500 kaniner, evt. flået og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. flåning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 3) Slagtning og levering årligt af op til 2.000 stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, evt. plukket og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. plukning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 4) Levering årligt af op til 4.000 kg levende muslinger m.m. fra zoner, produktionsområder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation.

 • 5) Levering årligt af op til 312.000 æg, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Stk. 2 En primærproducent må desuden levere små mængder af animalske fødevarer direkte til endelige forbrugere, når primærproducenten er registreret hertil hos Fødevarestyrelsen, i følgende tilfælde:

 • 1) Slagtning, rensning og levering årligt af op til 4.000 kg fisk eller krebsdyr, når slagtning og rensning sker om bord på et fiskefartøj.

 • 2) Levering årligt af op til 4.000 kg fisk eller krebsdyr, når leveringen sker fra et akvakulturbrug.

 • 3) Levering af op til 70 liter rå mælk om ugen.

Stk. 3 Leveringen efter stk. 1, nr. 1-4, må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra primærproducentens bedrift.

Stk. 4 Levering af æg til lokale detailvirksomheder efter stk. 1, nr. 5, må kun ske til:

 • 1) Egen detailvirksomhed på bedriften.

 • 2) Egen bod på offentlige markeder, beliggende inden for en radius af 50 km fra bedriften.

Stk. 5 En primærproducent må levere op til 312.000 æg om året til eget ægpakkeri, som er autoriseret efter § 7, stk. 1, til begrænset, lokal omsætning, og opfylder betingelserne i § 8, stk. 2, og når primærproducenten er registreret hertil hos Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Når en primærproducent er registreret til levering af æg direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder efter stk. 1, nr. 5, og til eget ægpakkeri efter stk. 5, må den samlede mængde af leverede æg ikke overstige 312.000 årligt.

Stk. 7 Primærproducenten skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at leverancerne overholder mængdeangivelserne i stk. 1, 2 og 5, og afstandsgrænserne i stk. 3 og 4. Dokumentationen skal foreligge elektronisk eller på papir.

Stk. 8 Hvis der på bedriften er en fødevarevirksomhed, der er autoriseret eller registreret efter § 7, stk. 1 eller 2, skal levering af animalske fødevarer til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder efter stk. 1 og 2 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

Kapitel 3 Autorisation eller registrering
§ 7

Fødevarevirksomheder, der håndterer fødevarer af animalsk oprindelse med henblik på markedsføring til andre fødevarevirksomheder, skal være autoriseret hos Fødevarestyrelsen, jf. dog §§ 9, 19 og 20.

Stk. 2 Fødevarevirksomheder, der ikke er omfattet af stk. 1, skal være registrerede hos Fødevarestyrelsen, jf. dog § 10, stk. 1.

Stk. 3 Fødevarevirksomheder, der har særlige aktiviteter med kød, som stammer fra dyr, der indeholder specificeret risikomateriale, skal have disse aktiviteter godkendt hos Fødevarestyrelsen.

§ 8

Et ægpakkeri, der modtager et begrænset antal æg fra egen primærproduktion, jf. § 6, stk. 5, og ikke modtager æg fra andre primærproducenter, skal autoriseres efter § 7, stk. 1, med henblik på begrænset, lokal omsætning.

Stk. 2 Et ægpakkeri, med aktiviteter som beskrevet i stk. 1, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Pakkeriet skal være ejet og drevet af ejeren af primærproduktionen.

 • 2) Pakkeriet må højst være beliggende 5 km fra primærproduktionen.

 • 3) Pakkeriet må kun levere æg til detailvirksomheder, der er beliggende inden for en radius af 50 km fra pakkeriet.

§ 9

Når ejeren af en virksomhed, der markedsfører til den endelige forbruger, etablerer en eller flere nye virksomheder til håndtering af fødevarer på andre adresser end den eksisterende virksomhed, kan den eller de nye virksomheder registreres efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed i stedet for som engrosvirksomhed, hvis

 • 1) markedsføringen fra den eller de nye virksomheder sker til en enkelt fast virksomhed eller et enkelt mobilt lokale med markedsføring til den endelige forbruger, og

 • 2) den eller de nye virksomheder og virksomheden med markedsføring til den endelige forbruger har samme ejer.

§ 10

Fødevarevirksomheder, der udelukkende leverer til den endelige forbruger, er kun omfattet af kravet om registrering efter § 7, stk. 2, når deres aktivitet indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation, vurderet ud fra bl.a. hvor ofte og hvor længe ad gangen fødevareaktiviteten finder sted, mængden af fødevarer og værdien af omsætningen af fødevarer, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Virksomheder, der markedsfører fødevarer til særlige medicinske formål, modermælkserstatninger eller tilskudsblandinger, er ikke omfattet af undtagelsen i stk. 1.

Stk. 3 Fødevarevirksomheder, der modtager følgende animalske fødevarer, er ikke omfattet af undtagelsen i stk. 1:

 • 1) Rå mælk.

 • 2) Animalske fødevarer direkte fra primærproducenter, jf. § 6, stk. 1.

Kapitel 4 Godkendelse eller registrering af særlige aktiviteter
§ 11

En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, eller registreret efter § 7, stk. 2, med mobile anlæg og lignende, må assistere ved primærproducenters slagtning eller slagtemæssig behandling af tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt til brug for direkte levering til endelige forbrugere og til lokale detailvirksomheder efter § 6, stk. 1, nr. 1-3, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, eller registreret efter § 7, stk. 2, med mobile anlæg og lignende, må assistere ved primærproducenters hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

§ 12

En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, må modtage de i § 5, stk. 1, samt de i § 6, stk. 1, nr. 1-3, nævnte dyr, evt. plukke eller flå dyrene, evt. udtage organer af dyrene og opskære kødet samt omsætte kødet af dyrene, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

§ 13

En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, til at foretage opskæring af kød, må fjerne specificeret risikomateriale i form af rygmarv fra får og geder over 12 måneder eller med en frembrudt, blivende fortand, når aktiviteten er godkendt efter § 7, stk. 3.

Stk. 2 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, til at foretage opskæring af kød, må udtage hovedkød fra kvæg over 12 måneder, når aktiviteten er godkendt efter § 7, stk. 3.

§ 14

En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, til at markedsføre kød ved detailhandel, må modtage og håndtere fersk kød af kvæg, der indeholder specificeret risikomateriale i form af rygsøjle, når aktiviteten er godkendt efter § 7, stk. 3.

§ 15

Et slagteri, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, må slagte dyr efter religiøse ritualer, jf. bekendtgørelse om slagtning, herunder aflivning af dyr, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

§ 16

En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, må

 • 1) slagte dyr og markedsføre kød heraf med dyrevelfærdsmærket efter bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2, eller

 • 2) fremstille og markedsføre mejeriprodukter med dyrevelfærdsmærket efter bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, eller registreret efter § 7, stk. 2, må markedsføre produkter med dyrevelfærdsmærket efter bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2,

 • 1) når virksomheden opskærer kød, hakker kød, fremstiller tilberedt kød, kødprodukter eller andre fødevarer med kød, eller indpakker fødevarer, der indeholder kød, eller

 • 2) når virksomheden fremstiller mejeriprodukter eller indpakker fødevarer, der indeholder mejeriprodukter.

§ 17

En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, eller registreret efter § 7, stk. 2, og som modtager eller opskærer fisk, fremstiller tilberedte fiskevarer eller forarbejdede fiskevarer eller foretager indpakning heraf, må markedsføre produkter under mærkningsordningen NaturSkånsom efter bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

§ 18

En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed, må modtage og håndtere kød af tamhovdyr, fjerkræ, opdrættet vildt og vildt samt fisk og krebsdyr fra den endelige forbruger med henblik på tilbagelevering til forbrugeren til brug i egen husholdning, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

Stk. 3 En virksomhed med aktiviteter som beskrevet i stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Virksomheden må fra den endelige forbruger kun modtage varer af samme type, som den i øvrigt håndterer i virksomheden.

 • 2) Hver enkelt fødevare skal fra modtagelsen til tilbageleveringen kunne identificeres som hørende til den endelige forbruger, som varen tilhører.

 • 3) Håndteringen og behandlingen af fødevarerne må kun omfatte de aktiviteter, som virksomheden i øvrigt har med pågældende type fødevare.

 • 4) Varen må kun tilbageleveres til den endelige forbruger, der har indleveret varen.

Stk. 4 Virksomheden skal have dokumentation for modtagne varer og tilbageleverede varer. Det skal fremgå, hvilken endelig forbruger der har indleveret varen, mængden af den indleverede vare og mængden af den tilbageleverede vare. Virksomheden skal i dokumentationen redegøre for eventuelle forskelle i indleverede og tilbageleverede varemængder. Dokumentationen skal foreligge elektronisk eller på papir.

§ 19

En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed, må uden at miste denne status håndtere animalske fødevarer med henblik på levering til andre detailvirksomheder registreret efter § 7, stk. 2, eller fritaget fra registrering efter § 10, stk. 1. Leveringen kan eventuelt finde sted via en fødevarevirksomhed, der kun opbevarer eller transporterer fødevarer.

Stk. 2 Levering efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

Stk. 3 Levering efter stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Virksomheden skal uanset leveringen til andre virksomheder fortsat have karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger.

 • 2) Værdien af animalske fødevarer, der leveres til andre virksomheder, må højst udgøre en tredjedel af den totale omsætning af animalske fødevarer.

 • 3) Leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder må højst udgøre 1.500 kg pr. uge.

 • 4) Leveringen af animalske fødevarer må kun ske til virksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra leverandørvirksomheden, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Af forarbejdede animalske fødevarer må der uanset stk. 3, nr. 4, leveres op til og med 1.500 kg pr. uge ud af de 1.500 kg animalske fødevarer nævnt i stk. 3, nr. 3, til virksomheder i samme eller tilstødende regioner.

Stk. 5 Af specialprodukter, må der uanset stk. 3, nr. 4, leveres op til og med 100 kg pr. uge af de 1.500 kg animalske fødevarer nævnt i stk. 3, nr. 3, til andre detailvirksomheder, registreret efter § 7, stk. 2, eller fritaget fra registrering efter § 10, stk. 1. Ved specialprodukter forstås forarbejdede animalske fødevarer, som er specielle for en producent eller gruppe af producenter, eller som er specielle for en egn.

Stk. 6 Værdien og mængden af leverance til andre virksomheder, jf. stk. 3, nr. 2 og 3, og stk. 4 og 5, beregnes som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår.

Stk. 7 Virksomheden skal for hvert af virksomhedens regnskabsår have dokumentation for, at den opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 2-4, og stk. 4-6. Dokumentationen skal foreligge elektronisk eller på papir.

§ 20

En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed, må uden at miste denne status levere animalske fødevarer fremstillet i virksomheder autoriseret efter § 7, stk. 1, til andre fødevarevirksomheder.

Stk. 2 Levering efter stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Virksomheden skal udelukkende have foretaget oplaring eller transport af fødevarerne.

 • 2) Virksomheden skal have oveholdt de i bilag 1 angivne temperaturer.

Stk. 3 Levering efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

Stk. 4 En virksomhed, der er registreret til at levere til den endelige forbruger, skal uanset levering til andre virksomheder efter stk. 1 fortsat have karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger.

§ 21

En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed, må uden at miste denne status levere ikke-animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder uden særlig registrering til denne aktivitet.

Stk. 2 En virksomhed, der er registreret til at levere til den endelige forbruger, skal uanset levering til andre virksomheder efter stk. 1 fortsat have karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger.

§ 22

Sortering, pakning, mærkning eller opbevaring med henblik på markedsføring til en anden fødevarevirksomhed af friske frugter og grøntsager, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer, må kun foretages af virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

§ 23

Fremstilling eller aftapning af vin med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet oprindelsesbetegnelse, eller af vin, der kan mærkes med druesort eller årgang uden at opfylde reglerne om vin med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet oprindelsesbetegnelse, må kun foretages af virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

§ 24

Fremstilling, opbevaring indtil aftapning eller aftapning af olivenolie eller olie af olivenpresserester, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer, må kun foretages af virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

§ 25

Produktion af en fødevare eller et landbrugsprodukt med et navn på en registreret beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), en registreret beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller en registreret garanteret traditionel specialitet (GTS), må kun foretages af primærproducenter, der er registreret efter § 3, stk. 1, eller fødevarevirksomheder i led efter primærproduktion, der er autoriseret eller registreret efter § 7, stk. 1 eller 2.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 3, stk. 1, eller § 7, stk. 2.

§ 26

Indførsel af fødevarer med henblik på markedsføring må kun foretages af virksomheder, der er autoriseret eller registreret efter § 7, stk. 1 eller 2, jf. dog stk. 3 og § 27.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

Stk. 3 Kravet i stk. 1 om, at en virksomhed, der vil indføre fødevarer med henblik på markedsføring, skal være autoriseret eller registreret efter § 7, stk. 1 eller 2, gælder ikke for en virksomhed, som allerede er autoriseret eller registreret i et andet EU-land.

§ 27

Indførsel, opbevaring, transport og formidling af animalske fødevarer fra Grønland eller Færøerne, der er sendt til Danmark som samsending til private via en forening, må foretages, når foreningen er registreret efter § 7, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En forening omfattet af stk. 1 er undtaget fra registrering efter § 7, stk. 2, når den

 • 1) ikke udfører andre aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen end de i stk. 1 nævnte aktiviteter, og

 • 2) ikke ved disse aktiviteter får mere karakter af virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer ved detailhandel, end bistand til privat indførsel.

Kapitel 5 Registrering af operatører, der håndterer fødevarekontaktmaterialer
§ 28

Operatører, der indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Registreringskravet i stk. 1 gælder også operatører, der markedsfører fødevarekontaktmaterialer med henblik på levering til en anden virksomhed.

Stk. 3 En virksomhed, der er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed efter § 7, stk. 1 eller 2, og som tillige indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke have denne aktivitet registreret.

Stk. 4 En virksomhed omfattet af stk. 1 eller 2 skal ikke registreres, hvis indførslen, fremstillingen eller markedsføringen af fødevarekontaktmaterialer årligt udgør højst 1.000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr.

Kapitel 6 Generelt for fødevarevirksomheder
§ 29

En fødevarevirksomhed må kun modtage fødevarer fra en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed.

Stk. 2 Æg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 5, og stk. 4, som er leveret til primærproducentens egen detailvirksomhed på bedriften eller egen bod på lokalt marked, må ikke markedsføres til andre fødevarevirksomheder.

Stk. 3 En virksomhed må kun levere fødevarer til andre fødevarevirksomheder, hvis den er autoriseret eller registreret til det.

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

 • 1) Fødevarerne modtages fra en virksomhed beliggende i et tredjeland.

 • 2) Fødevarerne modtages fra primærproducenter omfattet af § 3, stk. 3.

 • 3) Fisk og krebsdyr samt kød af tamhovdyr, fjerkræ, opdrættet vildt og vildt modtages fra endelige forbrugere med henblik på håndtering af dette efter bestemmelsen i § 18.

 • 4) Fødevarerne modtages som bidrag til en madordning, som omfatter en afgrænset kreds af personer.

Kapitel 7 Procedure ved autorisation, registrering og godkendelse hos Fødevarestyrelsen
§ 30

Virksomheder, der skal autoriseres som fødevarevirksomhed eller godkendes til særlige aktiviteter, må først påbegynde fødevarevirksomhed eller de særlige aktiviteter, de skal godkendes til, når Fødevarestyrelsen har meddelt godkendelse, autorisation eller betinget autorisation, jf. § 3, stk. 4, eller § 7, stk. 1 eller 3.

§ 31

Virksomheder, der skal registreres som fødevarevirksomhed eller registreres til særlige aktiviteter, eller virksomheder, der skal registreres til at håndtere fødevarekontaktmaterialer, må først påbegynde fødevarevirksomhed eller de særlige aktiviteter, når de er registreret hos Fødevarestyrelsen, jf. § 3, stk. 1, § 7, stk. 2, eller § 28, stk. 1 eller 2.

§ 32

Virksomheder skal for at blive autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed eller fødevarekontaktmaterialevirksomhed, godkendt eller registreret til særlige aktiviteter eller for at ændre væsentligt i eksisterende virksomhed anvende den digitale formular om autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på virk.dk eller den tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside, jf. dog stk. 2-5 og § 33.

Stk. 2 Virksomheder skal for at blive registreret som primærproducenter eller for at ændre væsentligt i eksisterende virksomhed anvende den digitale formular på landbrugsindberetning.dk – Foder og fødevarer, jf. dog § 33.

Stk. 3 Primærproducenter skal for at blive registreret til aktiviteter nævnt i § 3, stk. 1, nr. 4 eller 5, kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af anmeldelsen til registrering, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

Stk. 4 Primærproducenter, der vil producere spirer, skal ansøge om autorisation efter § 3, stk. 4, ved at kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af ansøgningen om autorisation, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

Stk. 5 Fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, der er etableret i et andet EU/EØS-land, og som permanent, midlertidigt eller lejlighedsvist udbyder tjenesteydelser i Danmark og ansøger om autorisation eller anmelder sig til registrering med virksomhed eller aktivitet nævnt i stk. 1, kan anvende den engelsksprogede blanket til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v., der findes på businessindenmark.dk eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside og sende ansøgningen eller anmeldelsen elektronisk til Fødevarestyrelsen via businessindenmark.dk.

§ 33

Kravet om at anvende de i § 32, stk. 1 og 2, nævnte digitale formularer gælder ikke for virksomheder og fysiske personer, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital post, eller som ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post.

Stk. 2 De af stk. 1 omfattede virksomheder og fysiske personer skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandling af ansøgningen om godkendelse eller autorisation eller anmeldelsen til registrering, herunder oplysninger om navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

§ 34

Virksomheder skal indgive den i § 32, stk. 1, nævnte formular digitalt til Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal i formularen angive sin e-mailadresse til brug for Fødevarestyrelsens afsendelse af kvittering for modtagelse af formularen eller bekræftelse på registrering.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan angive styrelsen som afsender i kvittering for modtagelse af formularen eller bekræftelse på registrering, som er udstedt udelukkende på grundlag af elektronisk databehandling.

§ 35

I de tilfælde, hvor virksomheden er fritaget for brug af den digitale formular, jf. § 33, stk. 1, og derfor ikke har ansøgt om autorisation eller godkendelse ved brug af den digitale formular, jf. § 32, stk. 1, skal Fødevarestyrelsen senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen sende en kvittering til ansøgeren med oplysning om

 • 1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 2,

 • 2) at virksomheden ikke må påbegynde den ansøgte aktivitet, før Fødevarestyrelsen har meddelt godkendelse, autorisation eller betinget autorisation, og

 • 3) klagemulighed.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om autorisation eller godkendelse senest 4 uger efter, at der er foretaget kontrolbesøg i virksomheden.

Stk. 3 Fristen i stk. 2 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til virksomheden inden udløbet af fristen.

§ 36

I de tilfælde, hvor virksomheden er fritaget for brug af den digitale formular, jf. § 33, stk. 1, og derfor ikke har anmeldt sig til registrering ved brug af den digitale formular, jf. § 32, stk. 1 eller 2, skal Fødevarestyrelsen senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen sende en kvittering til anmelderen med oplysning om

 • 1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 2,

 • 2) at virksomheden ikke må påbegynde den anmeldte aktivitet, før virksomheden er registreret hos Fødevarestyrelsen, og

 • 3) klagemulighed.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen bekræfter skriftligt registreringen senest 4 uger efter modtagelse af anmeldelsen.

Stk. 3 Fristen i stk. 2 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til virksomheden inden udløbet af fristen.

§ 37

Virksomheder skal oplyse forbrugere om kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 8 Væsentlige ændringer, ejerskifte, ophør eller fratagelse af autorisation eller registrering
§ 38

Autorisation skal indhentes på ny ved

 • 1) væsentlige bygningsmæssige ændringer,

 • 2) væsentlige ændringer i virksomhedens indretning, eller

 • 3) væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg.

Stk. 2 Ansøgning om ny autorisation ved væsentlige ændringer efter stk. 1 kan ske for flere virksomheder i samme kæde, når

 • 1) ændringerne er ensartede, og

 • 2) ændringerne ønskes påbegyndt samme dato i de virksomheder, der er omfattet af ansøgningen.

§ 39

En registreret virksomhed skal anmelde væsentlige ændringer i sine aktiviteter til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret efter § 3, stk. 2.

Stk. 2 Anmeldelse af væsentlige ændringer efter stk. 1 kan ske for flere virksomheder i samme kæde, når

 • 1) anmeldelsen skal ske til Fødevarestyrelsen,

 • 2) ændringerne er ensartede, og

 • 3) ændringerne påbegyndes samme dato i de virksomheder, der er omfattet af anmeldelsen.

§ 40

Ved ejerskifte i en virksomhed, der er autoriseret eller registreret hos Fødevarestyrelsen, skal den, der overtager virksomheden, senest på overtagelsestidspunktet anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Virksomheden kan fortsætte efter ejerskifte med de aktiviteter, der er omfattet af den tidligere ejers autorisation, godkendelse eller registrering. Virksomheden må ikke påbegynde andre aktiviteter, før Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation eller godkendelse til disse aktiviteter eller registreret dem.

§ 41

Ved ophør af fødevarevirksomhed eller fødevarekontaktmaterialevirksomhed, ophør af særlige aktiviteter, eller midlertidigt ophør af virksomhed eller aktiviteter af en forventet varighed af ni måneder eller derover, skal virksomheder autoriseret, godkendt eller registreret hos Fødevarestyrelsen efter denne bekendtgørelse anmelde ophøret til Fødevarestyrelsen senest på ophørsdagen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Et slagteri, der er registreret til slagtning af dyr efter religiøse ritualer, jf. § 15, skal senest tre måneder efter sidste slagtning efter religiøse ritualer anmelde ophør af denne aktivitet.

Stk. 3 En virksomhed, der har anmeldt ophør eller midlertidigt ophør af virksomhed eller aktivitet, skal anmelde sig til fornyet registrering eller ansøge om fornyet autorisation eller godkendelse, før virksomhed eller aktivitet må påbegyndes på ny.

§ 42

Fødevarestyrelsen kan fratage en autorisation eller registrering, hvis

Stk. 2 Fratagelsen har virkning fra det tidspunkt, den meddeles virksomheden, med mindre andet fremgår af afgørelsen, jf. fødevarelovens § 31, stk. 1, og § 52, stk. 3.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen kan ved fornyet autorisation efter fratagelsen stille særlige vilkår på baggrund af den hidtidige drift m.v. af virksomheden.

Kapitel 9 Krav til egenkontrollaboratorier
§ 43

Prøver, der udtages som led i den egenkontrol, som virksomheden udfører for at overholde fødevarelovgivningen, skal analyseres på et laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller et kvalitetssystem baseret på anerkendte principper for kvalitetssikring af laboratorier.

§ 44

Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 45

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2247 af 1. december 2021 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. ophæves.