14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Autorisationsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 2247 af 01. december 2021

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Autorisationsbekendtgørelsen

I medfør af § 22, stk. 1, §§ 28-30, § 31, stk. 1, § 34, stk. 2, § 35, § 36, stk. 2, § 37, stk. 3, §§ 48-49, § 59 a, stk. 1 og 2, § 59 b og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1721 af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. december 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Afsnit I Anvendelsesområde og definitioner

§1 Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, samt krav til egenkontrollaboratorier.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Tjenesteydelse: enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, der normalt udføres mod betaling.

 • 2) Levende muslinger m.m.: levende toskallede bløddyr, levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle.

 • 3) Stalddørssalg:

  • a) Direkte levering fra primærproducenten af små mængder primærprodukter til den endelige forbruger.

  • b) Direkte levering fra primærproducenten af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der slagtes på bedriften, til den endelige forbruger.

  • c) Direkte levering fra jæger af små mængder vildtlevende vildt eller kød af vildtlevende vildt til den endelige forbruger.

Afsnit II Fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion

Kapitel 1

Autorisation eller registrering

§3 Fødevarevirksomheder, der udfører følgende former for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 2, 3 og 4:

 • 1) Landbrug, gartneri, dambrug o.l. af animalske eller vegetabilske fødevarer.

 • 2) Indvinding af salt eller indvinding af vand med henblik på markedsføring som indpakket naturligt mineralvand eller kildevand.

 • 3) Fiskeri i put-and-take søer (lystfiskersøer) med henblik på markedsføring.

 • 4) Mellemhandlere af levende muslinger m.m., som udfører følgende aktiviteter:

  • a) Handler med levende muslinger m.m., men ikke håndterer produkter.

  • b) Håndterer, vasker og opbevarer levende muslinger m.m. ved omgivelsestemperatur uden gruppering eller konditionering.

 • 5) Indsamlingscentral for vildt (vildtdepot), der kun modtager nedlagt vildt som første indsamlingscentral.

Stk. 2 Fødevarevirksomheder, der udfører følgende former for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, skal være registreret hos de nævnte myndigheder:

 • 1) Fiskeri eller muslingehøst skal være registreret hos Fiskeristyrelsen.

 • 2) Jægere skal have indhentet jagttegn hos Miljøstyrelsen.

 • 3) Biavlere skal være registreret hos Landbrugsstyrelsen.

Stk. 3 Primærproducenter af vegetabilske fødevarer, fisk fra put-and-take søer (lystfiskersøer), svampe, alger, snegle, insekter o.l. er kun omfattet af kravet om registrering i stk. 1, når deres virksomhed indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation, vurderet ud fra bl.a. antallet af gange, fødevareaktiviteten finder sted, mængden af fødevarer og værdien af omsætningen af fødevarer.

Stk. 4 Primærproducenter, der producerer spirer omfattet af artikel 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 210/2013 af 11. marts 2013 om autorisation af virksomheder, der producerer spirer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004, skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 2

Primærproducenters stalddørssalg, levering til lokale detailvirksomheder samt levering af æg til ægpakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning

§4 Primærproducenters stalddørssalg af vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. fra egen primærproduktion må finde sted uden yderligere registrering eller autorisation end den, der følger af § 3, stk. 1, 2 eller 4, eller uden registrering, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2 Biavleres stalddørssalg af honning og andre produkter fra bier fra egen primærproduktion må finde sted uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3 Hvis primærproduktionen foregår på en bedrift, skal stalddørssalg af de vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. ske på bedriften.

Stk. 4 Jægere må årligt levere op til 500 stykker vildtlevende småvildt og 15 stykker vildtlevende storvildt ved stalddørssalg og til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 5 og 6. Småvildt skal være i uåbnet stand, men kan evt. være plukket og flået, og storvildt kan have organer fra bryst- og bughule fjernet og evt. være flået, når plukning eller flåning sker ved jægerens bopæl eller på jagtstedet. I forbindelse med flåning af storvildt kan underben og hoved være fjernet.

Stk. 5 Vildt, leveret efter stk. 4, skal være nedlagt ved jagt af jægeren selv.

Stk. 6 Leveringen til lokale detailvirksomheder efter stk. 4, må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra jægerens bopæl eller jagtstedet.

Stk. 7 En primærproducent må levere op til 312.000 æg om året til eget ægpakkeri, som er autoriseret efter § 7, stk. 1, til begrænset, lokal omsætning, når primærproducenten er registreret hertil hos Fødevarestyrelsen, jf. dog § 6, stk. 7.

Stk. 8 Hvis der på bedriften, hos jægeren eller på jagtstedet eller hos biavleren er en fødevarevirksomhed, der er registreret eller autoriseret efter § 7, skal stalddørssalget efter stk. 1, 2, 3 eller 4, holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

§5 Primærproducenter må ikke have stalddørssalg af animalske fødevarer fra egen primærproduktion, jf. dog stk. 2 og § 4, stk. 2 og 4.

Stk. 2 Primærproducenter må dog behandle og have stalddørssalg af animalske fødevarer fra egen primærproduktion, når primærproducenten er registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen, i følgende tilfælde:

 • 1) Slagtning og levering årligt af op til 2.000 stykker tamfjerkræ, evt. plukket og evt. efter udtagning af organer, fra en bedrift, når slagtning og evt. plukning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 2) Slagtning og levering årligt af op til 500 kaniner, evt. flået og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. flåning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 3) Slagtning og levering årligt af op til 2.000 stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, evt. plukket og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. plukning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 4) Levering årligt af op til 4.000 kg levende muslinger m.m. fra zoner, produktionsområder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation.

 • 5) Slagtning, rensning og levering årligt af op til 4.000 kg fisk eller krebsdyr, når slagtning og rensning sker om bord på et fiskefartøj.

 • 6) Levering årligt af op til 4.000 kg fisk eller krebsdyr, når leveringen sker fra et akvakulturbrug.

 • 7) Levering af op til 70 liter rå mælk om ugen.

 • 8) Levering af op til 312.000 æg årligt, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Stk. 3 Levering efter stk. 2 til den endelige forbruger skal ske på bedriften, fiskefartøjet eller på akvakulturbruget.

Stk. 4 Primærproducenten skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at de leverede mængder ikke overstiger mængdeangivelserne i stk. 2, jf. dog § 6, stk. 6 og 7.

Stk. 5 Hvis der på bedriften, fiskefartøjet eller akvakulturbruget er en fødevarevirksomhed, der er registreret eller autoriseret efter § 7, skal stalddørssalget efter stk. 2 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

§6 En primærproducent må levere små mængder af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, når primærproducenten er registreret hertil hos Fødevarestyrelsen, i følgende tilfælde:

 • 1) Slagtning og levering årligt af op til 2.000 stykker tamfjerkræ, evt. plukket og evt. efter udtagning af organer, fra en bedrift, når slagtning og evt. plukning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 2) Slagtning og levering årligt af op til 500 kaniner, evt. flået og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. flåning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 3) Slagtning og levering årligt af op til 2.000 stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, evt. plukket og evt. efter udtagning af organer, når slagtning og evt. plukning og evt. udtagning af organer sker på bedriften.

 • 4) Levering årligt af op til 4.000 kg levende muslinger m.m. fra zoner, produktionsområder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation.

 • 5) Levering årligt af op til 312.000 æg, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Stk. 2 Leveringen efter stk. 1, nr. 1-4, må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra primærproducentens bedrift.

Stk. 3 Levering af æg efter stk. 1, nr. 5, må kun ske til:

 • 1) Egen detailvirksomhed på bedriften.

 • 2) Egen bod på offentlige markeder, beliggende inden for en radius af 50 km fra bedriften.

Stk. 4 Primærproducenten skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at de leverede mængder ikke overstiger mængdeangivelserne i stk. 1, og afstandsgrænserne i stk. 2 og 3.

Stk. 5 Hvis der på bedriften er en fødevarevirksomhed, der er registreret eller autoriseret efter § 7, skal levering af animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder efter stk. 2 og 3, holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

Stk. 6 Når en primærproducent er registreret til stalddørssalg efter § 5, stk. 2, nr. 1-4, og registreret til levering til lokale detailvirksomheder efter stk. 1, nr. 1-4, må den samlede mængde af leverede animalske fødevarer til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder ikke overstige de i § 5, stk. 2, nr. 1-4, nævnte mængder.

Stk. 7 Når en primærproducent er registreret til levering af æg til ægpakkeri efter § 4, stk. 7, stalddørssalg efter § 5, stk. 2, nr. 8, og levering til detailvirksomhed på bedriften og egen bod på offentlige markeder efter stk. 1, nr. 5, må den samlede mængde af leverede æg ikke overstige 312.000 årligt.

Afsnit III Fødevarevirksomheder, der udfører et led i produktionen m.v. efter primærproduktionen

Kapitel 3

Autorisation eller registrering

§7 Fødevarevirksomheder, der udfører aktiviteter omfattet af artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer) eller § 11, skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Fødevarevirksomheder, der ikke er omfattet af stk. 1, skal være registrerede hos Fødevarestyrelsen, jf. dog § 8, stk. 1.

§8 Detailvirksomheder er kun omfattet af kravet om registrering efter § 7, stk. 2, når deres aktivitet indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation, vurderet ud fra bl.a. antallet af gange fødevareaktiviteten finder sted, mængden af fødevarer og værdien af omsætningen af fødevarer, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Virksomheder, der markedsfører fødevarer til særlige medicinske formål, modermælkserstatninger eller tilskudsblandinger, er ikke omfattet af undtagelsen i stk. 1.

Stk. 3 Detailvirksomheder, der modtager følgende animalske fødevarer, er ikke omfattet af undtagelsen i stk. 1:

 • 1) Rå mælk.

 • 2) Animalske fødevarer direkte fra primærproducenter, jf. § 6, stk. 1.

§9 Når ejeren af en virksomhed, der markedsfører til den endelige forbruger, etablerer en eller flere nye virksomheder til håndtering af fødevarer på andre adresser end den eksisterende virksomhed, kan den eller de nye virksomheder registreres efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed i stedet for som engrosvirksomhed, hvis

 • 1) markedsføringen fra den eller de nye virksomheder sker til et enkelt fast eller mobilt salgssted med markedsføring til den endelige forbruger, og

 • 2) den eller de nye virksomheder og virksomheden med markedsføring til den endelige forbruger har samme ejer.

Kapitel 4

Autorisation eller registrering af særlige aktiviteter

§10 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, eller registreret efter § 7, stk. 2, med mobile anlæg og lignende må assistere ved primærproducenters slagtning eller slagtemæssig behandling af tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt til brug for direkte levering til endelige forbrugere efter § 5, stk. 2, nr. 1-3, eller til lokale detailvirksomheder efter § 6, stk. 1, nr. 1-3, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, eller registreret efter § 7, stk. 2, med mobile anlæg og lignende må assistere ved primærproducenters hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

§11 Et ægpakkeri, der modtager et begrænset antal æg fra egen primærproduktion, jf. § 4, stk. 7, og ikke modtager æg fra andre primærproducenter, skal autoriseres efter § 7, stk. 1, med henblik på begrænset, lokal omsætning.

Stk. 2 Et ægpakkeri, med aktiviteter som beskrevet i stk. 1, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Pakkeriet skal være ejet og drevet af ejeren af primærproduktionen.

 • 2) Pakkeriet må højst være beliggende 5 km fra primærproduktionen.

 • 3) Pakkeriet må kun levere æg til detailvirksomheder, der er beliggende inden for en radius af 50 km fra pakkeriet.

§12 En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, må modtage de i § 4, stk. 4, samt de i § 6, stk. 1, nr. 1-3, nævnte dyr, evt. plukke eller flå dyrene, evt. udtage organer af dyrene og opskære kødet samt omsætte kødet af dyrene, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

§13 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, til at foretage opskæring af kød, må fjerne specificeret risikomateriale i form af rygmarv fra får og geder over 12 måneder eller med en frembrudt, blivende fortand, når virksomheden er godkendt efter artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE-forordningen), til denne aktivitet.

Stk. 2 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, til at foretage opskæring af kød, må udtage hovedkød fra kvæg over 12 måneder, når virksomheden er godkendt efter artikel 8, stk. 1, i TSE-forordningen, til denne aktivitet.

§14 En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, til at markedsføre kød ved detailhandel, må modtage og håndtere fersk kød af kvæg, der indeholder specificeret risikomateriale i form af rygsøjle, når virksomheden er godkendt efter artikel 8, stk. 1, i TSE-forordningen, til denne aktivitet.

§15 Et slagteri, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, må slagte dyr efter religiøse ritualer, jf. bekendtgørelse om slagtning, herunder aflivning af dyr, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

§16 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, må

 • 1) slagte dyr og markedsføre kød heraf med dyrevelfærdsmærket efter bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2, eller

 • 2) fremstille og markedsføre mejeriprodukter med dyrevelfærdsmærket efter bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, eller registreret efter § 7, stk. 2, må markedsføre produkter med dyrevelfærdsmærket efter bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2,

 • 1) når virksomheden opskærer, hakker kød, fremstiller tilberedt kød, kødprodukter eller andre fødevarer med kød, eller indpakker fødevarer, der indeholder kød, eller

 • 2) når virksomheden fremstiller mejeriprodukter eller indpakker fødevarer, der indeholder mejeriprodukter.

§17 En virksomhed, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, eller registreret efter § 7, stk. 2, og som modtager eller opskærer fisk, fremstiller tilberedte fiskevarer eller forarbejdede fiskevarer eller foretager indpakning heraf, må markedsføre produkter under mærkningsordningen NaturSkånsom efter bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber, når aktiviteten er registreret efter § 7, stk. 2.

§18 En detailvirksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, må modtage og håndtere kød af tamhovdyr, fjerkræ, opdrættet vildt og vildt samt fisk og krebsdyr fra den endelige forbruger med henblik på tilbagelevering til forbrugeren til brug i egen husholdning.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

Stk. 3 En virksomhed med aktiviteter som beskrevet i stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Virksomheden må fra den endelige forbruger kun modtage varer af samme type, som den i øvrigt håndterer i virksomheden.

 • 2) Hver enkelt fødevare skal fra modtagelsen til tilbageleveringen kunne identificeres som hørende til den endelige forbruger, som varen tilhører.

 • 3) Håndteringen og behandlingen af fødevarerne må kun omfatte de aktiviteter, som virksomheden i øvrigt har med pågældende type fødevare.

 • 4) Varen må kun tilbageleveres til den endelige forbruger, der har indleveret varen.

Stk. 4 Virksomheden skal have dokumentation for modtagne varer og tilbageleverede varer. Det skal fremgå, hvilken endelig forbruger der har indleveret varen, mængden af den indleverede vare og mængden af den tilbageleverede vare. Virksomheden skal i dokumentationen redegøre for eventuelle forskelle i indleverede og tilbageleverede varemængder.

§19 En virksomhed, som er registreret efter § 7, stk. 2, må uden at miste sin status som detailvirksomhed håndtere animalske fødevarer med henblik på levering til andre detailvirksomheder. Leveringen kan eventuelt finde sted via en fødevarevirksomhed, der kun opbevarer eller transporterer fødevarer.

Stk. 2 Levering efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

Stk. 3 Levering efter stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Virksomheden skal uanset leveringen til andre virksomheder fortsat have karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger.

 • 2) Værdien af animalske fødevarer, der leveres til andre virksomheder, må højst udgøre en tredjedel af den totale omsætning af animalske fødevarer.

 • 3) Leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder må højst udgøre 1.500 kg pr. uge.

 • 4) Leveringen af animalske fødevarer må kun ske til virksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra leverandørvirksomheden, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Af forarbejdede animalske fødevarer må der uanset stk. 3, nr. 4, leveres op til og med 1.500 kg pr. uge ud af de 1.500 kg animalske fødevarer nævnt i stk. 3, nr. 3, til virksomheder i samme eller tilstødende regioner.

Stk. 5 Af specialprodukter, må der uanset stk. 3, nr. 4, leveres op til og med 100 kg pr. uge af de 1.500 kg animalske fødevarer nævnt i stk. 3, nr. 3, til andre detailvirksomheder, registreret efter § 7, stk. 2, eller fritaget fra registrering efter § 8, stk. 1. Ved specialprodukter forstås forarbejdede animalske fødevarer, som er specielle for en producent eller gruppe af producenter, eller som er specielle for en egn.

Stk. 6 Værdien af leverance til andre virksomheder og leveringen pr. uge nævnt i stk. 3, nr. 2 og 3, og stk. 4 og 5 beregnes som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår.

Stk. 7 Virksomheden skal for hvert af virksomhedens regnskabsår have dokumentation for, at den opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 2-4, og stk. 4-6.

§20 En virksomhed, som er registreret efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed, må uden at miste denne status levere animalske fødevarer fremstillet i virksomheder autoriseret efter § 7, stk. 1, til andre virksomheder, når detailvirksomheden udelukkende har foretaget oplagring eller transport af fødevarerne, og de specifikke temperaturkrav i bilag III til hygiejneforordningen for animalske fødevarer er overholdt.

Stk. 2 Levering efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

§21 En virksomhed, som er registreret efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed, må uden at miste denne status levere ikke-animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder uden særlig registrering til denne aktivitet.

Stk. 2 En virksomhed, der er registreret til at levere til endelige forbrugere, skal uanset levering til andre virksomheder efter stk. 1 fortsat have karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger.

§22 Sortering, pakning, mærkning eller opbevaring med henblik på markedsføring til en anden fødevarevirksomhed af friske frugter og grøntsager, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, må kun foretages af virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

§23 Fremstilling eller aftapning af vin med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet oprindelsesbetegnelse, eller af vin, der kan mærkes med druesort eller årgang uden at opfylde reglerne om vin med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet oprindelsesbetegnelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, må kun foretages af virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

§24 Fremstilling, opbevaring indtil aftapning eller aftapning af olivenolie eller olie af olivenpresserester, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, må kun foretages af virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

§25 Produktion af en fødevare eller et landbrugsprodukt med et navn på en registreret beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), en registreret beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller en registreret garanteret traditionel specialitet (GTS) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, må kun foretages af primærproducenter, der er registreret efter § 3, stk. 1, eller fødevarevirksomheder i led efter primærproduktion, der er autoriseret eller registreret efter § 7.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 3, stk. 1, eller § 7, stk. 2.

§26 Indførsel af fødevarer med henblik på markedsføring må kun foretages af virksomheder, der er autoriseret eller registreret efter § 7, jf. dog stk. 3 og § 27.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

Stk. 3 Kravet i stk. 1 om, at en virksomhed, der vil indføre fødevarer med henblik på markedsføring, skal være autoriseret eller registreret efter § 7, gælder ikke for en virksomhed, som allerede er autoriseret eller registreret i et andet EU-land.

§27 Indførsel, opbevaring, transport og formidling af animalske fødevarer fra Grønland eller Færøerne, der er sendt til Danmark som samsending til private via en forening, må foretages, når foreningen er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 En forening omfattet af stk. 1 er undtaget fra registrering til detailhandel efter § 7, stk. 2, når den

 • 1) ikke udfører andre aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen end de i stk. 1 nævnte aktiviteter, og

 • 2) ikke ved disse aktiviteter får mere karakter af virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer ved detailhandel, end bistand til privat indførsel.

Afsnit IV Fødevarekontaktmaterialer

Kapitel 5

Registrering af operatører, der håndterer fødevarekontaktmaterialer

§28 Operatører, der indfører, modtager fra andre medlemsstater eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer, som defineret i bilag 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Registreringskravet i stk. 1, gælder også operatører, der markedsfører fødevarekontaktmaterialer med henblik på levering til en anden virksomhed.

Stk. 3 En virksomhed, der er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed efter § 7, og som tillige indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke have denne aktivitet registreret.

Stk. 4 En virksomhed omfattet af stk. 1 eller 2 skal ikke registreres, hvis indførslen, modtagelsen, fremstillingen eller markedsføringen af fødevarekontaktmaterialer årligt udgør højst 1.000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr.

Afsnit V Generelt for virksomheder omfattet af bekendtgørelsen

Kapitel 6

Generelt for fødevarevirksomheder

§29 En fødevarevirksomhed, som ikke er omfattet af artikel 4, stk. 1, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, må kun modtage fødevarer fra en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed.

Stk. 2 Æg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, som er leveret til primærproducentens egen detailvirksomhed på bedriften eller egen bod på lokalt marked, må ikke markedsføres til andre fødevarevirksomheder.

Stk. 3 En virksomhed må kun levere fødevarer til andre fødevarevirksomheder, hvis den er autoriseret eller registreret til det, jf. dog § 9 og §§ 19-21.

Stk. 4 Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

 • 1) Fødevarerne modtages fra en virksomhed beliggende i et tredjeland.

 • 2) Fødevarerne modtages fra primærproducenter omfattet af § 3, stk. 3.

 • 3) Fisk og krebsdyr samt kød af tamhovdyr, fjerkræ, opdrættet vildt og vildt modtages fra endelige forbrugere med henblik på håndtering af dette efter bestemmelsen i § 18.

 • 4) Fødevarerne modtages som bidrag til en madordning, som omfatter en afgrænset kreds af personer.

Kapitel 7

Procedure ved autorisation og registrering hos Fødevarestyrelsen

§30 Virksomheder, der skal autoriseres som fødevarevirksomhed eller til særlige aktiviteter, jf. § 3, stk. 4, eller § 7, stk. 1, må ikke påbegynde de aktiviteter, de skal autoriseres til, før Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation eller betinget autorisation, jf. artikel 148, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (forordningen om offentlig kontrol).

§31 Virksomheder, der skal registreres som fødevarevirksomhed eller til særlige aktiviteter, jf. § 3, stk. 1, § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, § 6, stk. 1, eller § 7, stk. 2, eller virksomheder, der skal registreres til at håndtere fødevarekontaktmaterialer, jf. § 28, stk. 1 og 2, må først påbegyndes, når de er registreret hos Fødevarestyrelsen.

§32 Virksomheder skal for at blive autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed anvende den digitale formular om autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på virk.dk eller den tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside i følgende tilfælde, jf. dog stk. 2-5 og § 33:

 • 1) Anmeldelse til registrering af primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, jf. § 3, stk. 1, nr. 2 og 3.

 • 2) Anmeldelse til registrering af levering af æg fra primærproducent til eget ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning, jf. § 4, stk. 7.

 • 3) Anmeldelse til registrering af stalddørssalg af visse animalske fødevarer, jf. § 5, stk. 2.

 • 4) Anmeldelse til registrering af levering af visse animalske fødevarer fra primærproducent til lokale detailvirksomheder, jf. § 6, stk. 1.

 • 5) Ansøgning om autorisation som fødevarevirksomhed eller til særlige aktiviteter, jf. § 7, stk. 1.

 • 6) Anmeldelse til registrering som fødevarevirksomhed eller af særlige aktiviteter, jf. § 7, stk. 2.

 • 7) Anmeldelse til registrering som virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, jf. § 28, stk. 1 og 2.

 • 8) Ansøgning om ny autorisation ved væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder, jf. § 38.

 • 9) Anmeldelse til ny registrering ved væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder, jf. § 39.

 • 10) Anmeldelse af ejerskifte, jf. § 40.

 • 11) Anmeldelse af ophør, jf. § 41.

Stk. 2 Virksomheder skal for at blive registreret som primærproducenter anvende den digitale formular på landbrugsindberetning.dk – Foder og fødevarer i følgende tilfælde, jf. dog § 33:

 • 1) Anmeldelse til registrering af primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

 • 2) Anmeldelse til ny registrering ved væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

 • 3) Anmeldelse af ophør, jf. § 41.

Stk. 3 Primærproducenter skal for at blive registreret til aktiviteter nævnt i § 3, stk. 1, nr. 4 eller 5, kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af anmeldelsen til registrering, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

Stk. 4 Primærproducenter, der vil producere spirer, skal ansøge om autorisation efter § 3, stk. 4, ved at kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af ansøgningen om autorisation, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

Stk. 5 Fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, der er etableret i et andet EU/EØS-land, og som permanent, midlertidigt eller lejlighedsvist udbyder tjenesteydelser i Danmark og ansøger om autorisation eller anmelder sig til registrering med virksomhed eller aktivitet nævnt i stk. 1, kan anvende den engelsksprogede blanket til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v., der findes på businessindenmark.dk eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside og sende ansøgningen eller anmeldelsen elektronisk til Fødevarestyrelsen via businessindenmark.dk.

§33 Virksomheder, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post i henhold til bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, er fritaget for at anvende den i § 32, stk. 1, henholdsvis stk. 3, nævnte digitale formular. Tilsvarende gælder for fysiske personer, der kommunikerer med Fødevarestyrelsen om deres erhvervsaktiviteter, og som af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Digital Post fra offentlige afsendere efter § 7 i bekendtgørelse nr. 2017 af 29. oktober 2021 om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere. Dokumentation for fritagelse for tilslutning til Digital Post fra offentlige afsendere skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Digital Post, jf. § 3, stk. 2, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021, og som er forpligtet til at anvende de i § 32, stk. 1 eller stk. 3, nævnte digitale formularer, fritages for anvendelse af formularen, hvis virksomheden er beliggende på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår, og indsender en underskrevet erklæring til Fødevarestyrelsen herom. Fritagelsen gælder i et år fra datoen for underskrift af erklæringen.

Stk. 3 Virksomheder og fysiske personer, der er fritaget for tilslutning til Digital Post fra offentlige afsendere, jf. stk. 1, eller virksomheder uden CVR-nummer, der opfylder betingelserne for fritagelse, jf. stk. 2, skal i de tilfælde, der er omfattet af § 32, stk. 1 eller stk. 3, kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af ansøgningen om autorisation eller anmeldelsen til registrering m.v., herunder oplysninger om navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

§34 Virksomheder skal indgive den i § 31, stk. 1, nævnte formular digitalt til Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal i formularen angive sin e-mailadresse til brug for Fødevarestyrelsens afsendelse af kvittering for modtagelse af formularen eller bekræftelse på registrering.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan angive styrelsen som afsender i kvittering for modtagelse af formularen eller bekræftelse på registrering, som er udstedt udelukkende på grundlag af elektronisk databehandling.

§35 I de tilfælde, hvor virksomheden er fritaget for brug af den digitale formular, jf. § 33, stk. 1 og 2, og derfor ikke har ansøgt om autorisation ved brug af den digitale formular, jf. § 32, stk. 1, skal Fødevarestyrelsen senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen sende en kvittering til ansøgeren med oplysning om

 • 1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 2,

 • 2) at virksomheden ikke må påbegynde den ansøgte aktivitet, før Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation eller betinget autorisation, og

 • 3) klagemulighed.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om autorisation senest 4 uger efter, at der er foretaget kontrolbesøg i virksomheden efter artikel 148, stk. 2, i forordningen om offentlig kontrol.

Stk. 3 Fristen i stk. 2 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til virksomheden inden udløbet af fristen.

§36 I de tilfælde, hvor virksomheden er fritaget for brug af den digitale formular, jf. § 33, stk. 1 og 2, og derfor ikke har anmeldt sig til registrering ved brug af den digitale formular, jf. § 32, stk. 1, eller stk. 3, skal Fødevarestyrelsen senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen sende en kvittering til anmelderen med oplysning om

 • 1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 2,

 • 2) at virksomheden ikke må påbegynde den anmeldte aktivitet, før virksomheden er registreret hos Fødevarestyrelsen, og

 • 3) klagemulighed.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen bekræfter skriftligt registreringen senest 4 uger efter modtagelse af anmeldelsen.

Stk. 3 Fristen i stk. 2 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til virksomheden inden udløbet af fristen.

§37 Virksomheder skal oplyse forbrugere om kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 8

Væsentlige ændringer, ejerskifte, ophør eller fratagelse af autorisation eller registrering

§38 Autorisation skal indhentes på ny ved

 • 1) væsentlige bygningsmæssige ændringer,

 • 2) væsentlige ændringer i virksomhedens indretning, eller

 • 3) væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg.

Stk. 2 Ansøgning om ny autorisation ved væsentlige ændringer efter stk. 1 kan ske for flere virksomheder i samme kæde, når

 • 1) ændringerne er ensartede, og

 • 2) ændringerne ønskes påbegyndt samme dato i de virksomheder, der er omfattet af ansøgningen.

§39 En registreret virksomhed skal anmelde væsentlige ændringer i sine aktiviteter til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret efter § 3, stk. 2, jf. artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.

Stk. 2 Anmeldelse af væsentlige ændringer efter stk. 1 kan ske for flere virksomheder i samme kæde, når

 • 1) anmeldelsen skal ske til Fødevarestyrelsen,

 • 2) ændringerne er ensartede, og

 • 3) ændringerne påbegyndes samme dato i de virksomheder, der er omfattet af anmeldelsen.

§40 Ved ejerskifte i en virksomhed, der er autoriseret eller registreret hos Fødevarestyrelsen, skal den, der overtager virksomheden, senest på overtagelsestidspunktet anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Virksomheden kan fortsætte efter ejerskifte med de aktiviteter, der er omfattet af den tidligere ejers autorisation eller registrering. Virksomheden må ikke påbegynde andre aktiviteter, før Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation til disse aktiviteter eller registreret dem.

§41 Ved ophør af fødevarevirksomhed eller fødevarekontaktmaterialevirksomhed, ophør af særlige aktiviteter, jf. kapitel 4, eller midlertidigt ophør af virksomhed eller aktiviteter af en forventet varighed af ni måneder eller derover, skal virksomheder autoriseret eller registreret hos Fødevarestyrelsen efter denne bekendtgørelse anmelde ophøret til Fødevarestyrelsen senest på ophørsdagen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Et slagteri, der er registreret til slagtning af dyr efter religiøse ritualer, jf. § 15, skal senest tre måneder efter sidste slagtning efter religiøse ritualer anmelde ophør af denne aktivitet.

Stk. 3 En virksomhed, der har anmeldt ophør eller midlertidigt ophør af virksomhed eller aktivitet, skal anmelde sig til fornyet registrering eller ansøge om fornyet autorisation, før virksomhed eller aktivitet må påbegyndes på ny.

§42 Fødevarestyrelsen kan fratage en autorisation eller registrering, hvis

Stk. 2 Fratagelsen har virkning fra det tidspunkt, den meddeles virksomheden, med mindre andet fremgår af afgørelsen, jf. fødevarelovens § 31, stk. 1, og § 52, stk. 3.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen kan ved fornyet autorisation efter fratagelsen stille særlige vilkår på baggrund af den hidtidige drift m.v. af virksomheden.

Afsnit VI Egenkontrollaboratorier

Kapitel 9

Krav til egenkontrollaboratorier

§43 Prøver, der udtages som led i den egenkontrol, som virksomheden udfører for at overholde fødevarelovgivningen, skal analyseres på et laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller et kvalitetssystem baseret på anerkendte principper for kvalitetssikring af laboratorier.

Afsnit VII Straffebestemmelser

§44 Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Afsnit VIII Ikrafttræden

§45 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 498 af 23. marts 2021 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. ophæves.

profile photo
Profilside