14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 28

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser i henhold til denne lov om

  • 1) medlemskab,

  • 2) bidrag, herunder om beregning og opkrævning, eller

  • 3) pension kan – bortset fra beslutninger, der er truffet i henhold til § 15, stk. 1, samt beslutninger omfattet af kapitel 6 – inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for et ankenævn.

•••

Stk. 2 Ankenævnet kan til brug for sin vurdering af sagerne indhente uafhængig sagkyndig bistand.

•••

Stk. 3 Ankenævnet består af 5 medlemmer, der tillige med en suppleant for hvert medlem udnævnes af beskæftigelsesministeren for en periode af 3 år. For tre medlemmers vedkommende sker udnævnelsen efter indstilling af henholdsvis Højesterets præsident, Sø - og Handelsrettens præsident og Arbejdsretten og for to medlemmers vedkommende efter indstilling af henholdsvis arbejdsgiverrepræsentanterne og lønmodtagerrepræsentanterne i repræsentantskabet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 4 Ankenævnet fastsætter selv sin forretningsorden.

•••
profile photo
Profilside