14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 25f

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 25f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25f Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:

  • 1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).

  • 2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold og ikke til formaliteter uden reelt indhold (substans).

  • 3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.

  • 4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses denne afvikling.

  • 5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på resultatopgørelsen (neutralitet).

  • 6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering).

  • 7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsistens).

  • 8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).

  • 9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel kontinuitet).

•••

Stk. 2 Opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig som følge af lovændring eller nye regler udstedt i medfør af § 25 m.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde. I så fald finder § 25 d, stk. 3, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside