14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 2

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Medlemmer af Arbejdsmarkedets Tillægspension er, jf. dog § 3,

  • a) lønmodtagere, der er fyldt 16 år, og som er beskæftiget her i landet, eller som udsendes til et andet land for den danske stat, danske virksomheder og institutioner samt på danske skibe,

  • b) personer, der oppebærer rådighedsløn eller ventepenge i henhold til lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken eller i henhold til de kommunale tjenestemandsregulativer eller reglementer,

  • c) personer, der er opsagt, og som oppebærer løn i en opsigelsesperiode, og

  • d) personer, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse med honorering i form af løn i henhold til § 103, stk. 1, i lov om social service.

•••

Stk. 2 Personer, der som lønmodtagere i henhold til stk. 1 har været medlemmer af tillægspensionsordningen sammenlagt i mindst 3 år, og som derudover har betalt bidrag svarende til 3 årsbidrag i henhold til § 15, kan efter eget ønske bevare deres medlemskab, selv om de måtte overgå til selvstændig erhvervsvirksomhed. De nærmere regler herom fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med de interesserede arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer regler, der sikrer, at persongrupper, der typisk har beskæftigelse hos flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge (løsarbejdere), omfattes af ordningen.

•••
profile photo
Profilside