14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 17r

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 17r

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17r Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister på grundlag af indberetning fra Udbetaling Danmark, jf. § 33 b og § 33 c i lov om social pension.

•••

Stk. 2 Bidrag efter stk. 1 anvendes til erhvervelse af ret til pension af garantibidrag og bonusbidrag efter reglerne i § 8 c, idet der ikke før erhvervelse fradrages beløb efter § 16, ligesom den erhvervede pensionsret ikke omfatter ret til ydelser efter § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3.

•••

Stk. 3 Bidrag efter stk. 1 administreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med fondens øvrige formue.

•••

Stk. 4 Pension med tillæg af bonuspension udbetales efter reglerne i § 9, § 9 a og § 10, når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

•••

Stk. 5 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte omkostningsprocenter og gebyrer i forbindelse med forvaltning og administration af den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

•••

Stk. 6 Ved dødsfald udbetales et engangsbeløb, jf. § 33 c, stk. 4, og § 33 d, stk. 3 og 5, i lov om social pension. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter størrelsen af engangsbeløbet og størrelsen af renten samt principperne for forrentningen af beløb omfattet af § 33 c, stk. 4, i lov om social pension. Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløbet, når Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR. Hvis personen boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, sker udbetalingen efter anmodning fra det berettigede dødsbo.

•••

Stk. 7 Finanstilsynet fører tilsyn med bidrag indbetalt til supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister efter samme regler og inden for de samme områder, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel 9. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

•••

Stk. 8 I det omfang Finanstilsynet er tillagt beføjelser eller bemyndigelser over for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lov, gælder de samme beføjelser og bemyndigelser i forhold til bidrag indbetalt til supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

•••
profile photo
Profilside