14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven Kapitel 11

Arvelov kapitel 11

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1347 af 15. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Arveloven

Kapitel 11
1
Forarbejder

Oprettelse og tilbagekaldelse af testamente

§62 Testationsalder
Den, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, kan ved testamente råde over sine ejendele, jf. dog §§ 5, 10 og 11.

Stk. 2 Den, der er fyldt 15 år, kan, jf. dog §§ 5, 10 og 11, ved testamente råde over ejendele, som den pågældende selv kan råde over efter værgemålslovens § 42.

§63 Notartestamente
Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar.

Stk. 2 Notaren skal i sin påtegning på testamentet afgive erklæring

 • 1) om testators identitet,

 • 2) om, hvorvidt testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente,

 • 3) om, hvilke personer der er til stede under notarialforretningen, og

 • 4) om andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed.

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter regler om notarens virksomhed, opbevaring af en kopi af testamentet, indberetning til Bil- og Personbogen og adgangen til at få oplysninger om oprettede testamenter. Notarialbekendtgørelsen

§64 Vidnetestamente
Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente.

Stk. 2 Vidnerne skal være fyldt 18 år og må ikke på grund af forhold som nævnt i § 74 mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning.

Stk. 3 En person kan ikke være testamentsvidne, hvis

 • 1) testamentet begunstiger den pågældende eller dennes ægtefælle, samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærstående,

 • 2) testamentet begunstiger en person eller institution, som den pågældende ved testamentets oprettelse har en sådan tilknytning til, at testamentsvidnet har haft en særlig interesse i begunstigelsen, eller

 • 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes habilitet.

Stk. 4 En person kan være testamentsvidne, selv om den pågældende er indsat som bobestyrer.

Stk. 5 Vidnerne bør i deres påtegning på testamentet afgive erklæring

 • 1) om deres stilling og bopæl,

 • 2) om tid og sted for deres underskrift på testamentet,

 • 3) om, at de ved testators underskrift eller vedkendelse af testamentet har været samtidig til stede som testamentsvidner efter testators ønske,

 • 4) om, at testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, og

 • 5) om andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed.

§65 Nødtestamente
Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente efter § 63 og § 64, kan på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente.

Stk. 2 Et nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente efter § 63 og § 64.

§66 Fordeling af sædvanligt indbo m.v.
Testamentarisk bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter, kan oprettes skriftligt af testator ved en dateret og underskrevet erklæring.

Stk. 2 For den, der i forvejen er arving, anses en begunstigelse efter stk. 1 for en fortrinsret til inden for sin arvelod at overtage de pågældende genstande til vurderingsbeløbet, medmindre andet fremgår af den testamentariske bestemmelse.

§67 Tilbagekaldelse af testamente
Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.

Stk. 2 I de tilfælde, der er omhandlet i § 49, skal et testamente, som den ene ægtefælle har oprettet til fordel for den anden ægtefælle, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det.

Stk. 3 Hvis et ægteskabslignende samliv ophører på grund af uoverensstemmelser, skal et testamente, herunder et testamente efter § 87, som en samlever har oprettet til fordel for en anden samlever, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det.

§68 Uigenkaldelighed
En arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente.

Stk. 2 Erklæringen skal afgives i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente. Er arveladeren umyndig, kræves værgens og Familieretshusets samtykke.

Stk. 3 Familieretshusets afgørelser efter stk. 2, 2. pkt., kan påklages til Civilstyrelsen.

profile photo
Profilside