14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 11

Arvelov paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1347 af 15. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Den længstlevende ægtefælle kan forlods udtage genstande, som

  • 1) udelukkende tjener til den pågældendes personlige brug, hvis deres værdi ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold, eller

  • 2) er erhvervet til mindreårige børns brug.

•••

Stk. 2 Den længstlevende ægtefælle kan endvidere af boet udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med den længstlevendes bos- og arvelod samt fuldstændige særeje udgør indtil 600.000 kr. Beløbsgrænsen reguleres efter § 97.

•••

Stk. 3 I beregningen efter stk. 2 indgår forsørgertabserstatning, livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til den længstlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet. Længstlevendes øvrige rettigheder, der er uoverdragelige eller i øvrigt af personlig karakter, medregnes kun, i den udstrækning disse rettigheder, hvis de var delingsformue, ville indgå i ligedelingen på skifte i den længstlevende ægtefælles levende live.

•••

Stk. 4 En særlivsarving efter den førstafdøde ægtefælle kan uanset stk. 2 overtage et aktiv mod at betale vurderingsprisen kontant til boet, hvis aktivet har en særlig erindringsværdi for den pågældende, medmindre aktivet er omfattet af § 11, stk. 1, eller der er tale om et aktiv, der er delingsformue, som nævnt i § 91, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside