Artfredningsbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021

§ 9

Miljøstyrelsen kan, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, dispensere fra bestemmelserne i § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, for at

 • 1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,

 • 2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr,

 • 3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,

 • 4) beskytte flora og fauna,

 • 5) hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og vandområder,

 • 6) tillade, på strengt kontrollerede betingelser, at indfange, besidde eller anvende bestemte arter af fugle i mindre mængder,

 • 7) fremme forskning og undervisning,

 • 8) genoprette en bestand, genudsætte eller opdrætte arter af fugle eller

 • 9) tillade indsamling eller opbevaring af enheder af arter af fugle i et begrænset og specificeret antal og under strengt kontrollerede betingelser.

Stk. 2 I dispensationer efter stk. 1 skal Miljøstyrelsen anføre

 • 1) de arter, der er omfattet af undtagelserne,

 • 2) de tilladte fangst- eller drabsmidler, -indretninger eller -metoder,

 • 3) de risikovilkår og omstændigheder med hensyn til tid og sted, under hvilke sådanne dispensationer kan meddeles,

 • 4) den myndighed, som har bemyndigelse til at erklære, at de fastsatte betingelser er opfyldt, og til at træffe afgørelse om hvilke midler, indretninger eller metoder, der kan bringes i anvendelse inden for hvilke grænser og af hvilke personer, og

 • 5) den kontrol, der skal føres.

Stk. 3 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 6 og § 7. Dispensationen kan gives på vilkår.