Artfredningsbekendtgørelsen § 34

Denne konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021

§ 34

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

Stk. 2 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 3 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1 og 2, eller lov om jagt og vildtforvaltning, jf. § 1, stk. 1, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.