14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 34

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

•••

Stk. 2 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

•••

Stk. 3 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1 og 2, eller lov om jagt og vildtforvaltning, jf. § 1, stk. 1, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

•••
profile photo
Profilside