Artfredningsbekendtgørelsen § 23

Denne konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021

§ 23

Uanset forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1, kan arter af dyr, der er omfattet af forbuddene i disse bestemmelser, overdrages og transporteres til, opbevares hos og konserveres af personer eller virksomheder, der af miljø- og fødevareministeren har fået autorisation til erhvervsmæssig konservatorvirksomhed i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter, under forudsætning af at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arter, som er nævnt i bilag 5, hvis dyret stammer fra den danske natur, medmindre der er givet dispensation til erhvervsmæssig konservering efter § 9, § 12 eller § 19.

Stk. 3 Det er tilladt at opbevare og omsætte lovligt konserverede zoologiske produkter.