14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Tilskud
Til sikring af levesteder, herunder raste- og ynglesteder, for dyre- og plantearter, der i bilag 1-3 er markeret som opført på habitatdirektivets bilag IV, kan Miljøstyrelsen indgå aftaler om sikring af levesteder og yde tilskud, jf. lov om jagt- og vildtforvaltning, til

  • 1) forbedring og sikring af arternes levesteder, herunder ophjælpning af dyre- og plantearter,

  • 2) oplysning om levestedsbeskyttelse m.m.,

  • 3) gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede arter,

  • 4) forskning, uddannelse og overvågning og

  • 5) andre artsfredningsformål, herunder aftaler om omlægning af eksisterende lovlige driftsformer.

•••
profile photo
Profilside