14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artsfredningsbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 257 af 14. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Dispensationer
Miljøstyrelsen kan, hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og dispensationen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, dispensere fra bestemmelserne i § 10, og § 11, stk. 1,

  • 1) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet,

  • 2) for at forhindre alvorlig skade, navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

  • 3) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

  • 4) med henblik på forskning og undervisning,

  • 5) for at genoprette en bestand, genudsætte disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter, eller

  • 6) for under strengt kontrollerede betingelser selektivt og i begrænset omfang at tillade indsamling eller opbevaring af enheder af de arter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, i et antal der er begrænset og specificeret af de kompetente myndigheder.

•••
profile photo
Profilside