Nye afgørelser m.v. på eLOV

På denne side kan du løbende følge med i, hvilke nye afgørelser der bliver lagt på eLOV. Det giver dig mulighed for let og simpelt, at holde øje med de seneste domme, kendelser m.v.

Du kan også søge i alle vores 22306 afgørelser her


H
To civilt ansatte i forsvaret havde ikke krav på yderligere pensionsår i forbindelse med deres afskedigelse
 • Dom af 05. november 2019
 • Arbejdsret, Forvaltningsret
I dag
SH
Jakke udgjorde en så nærgående efterligning af designbeskyttet Bellona-jakke, at det ikke rimelighed kunne formodes, at den var udviklet i en selvstændig proces uden kendskab til Bellonna-jakken, Der forelå en krænkelse efter designforordningen og markedsføringsloven § 3.
 • Dom af 04. november 2019
 • Immaterialret
 • Designloven, Markedsføringsloven
I dag
H
Ikke reelt leasingforhold hvorfor betingelserne for afgiftsberigtigelse efter registreringsafgiftsloven § 3 b ikke var opfyldt
 • Dom af 31. oktober 2019
 • Afgiftsret
 • Registreringsafgiftsloven
I går
H
EU-støtte var med rette anvendt til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift af en landbrugsvirksomhed under konkurs
 • Dom af 29. oktober 2019
 • Insolvensret, EU-ret, Statsstøtte
 • Konkursloven
06. december 2019
H
Et groft og umotiveret overfald mod 14-årig begået i forening, hvor T bl.a. tildelte forurettede tre knivstik, blev som fællesstraf med en tidligere dom straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder. Udvisning for bestandig var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser
 • Dom af 28. oktober 2019
 • Menneskerettigheder, Strafferet, Udlændingeret
 • Erstatningsansvarsloven, Straffeloven, Retsplejeloven, Udlændingeloven
05. december 2019
H
Ikke ført bevis for årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose og dødsfald
 • Dom af 23. oktober 2019
 • Erstatningsret, Sundhedsret
 • Erstatningsansvarsloven
04. december 2019
H
En ansat skulle ikke erstatte arbejdsgiverens tab af refu­sion af sygedagpenge
 • Dom af 22. oktober 2019
 • Erstatningsret, Arbejdsret
 • Erstatningsansvarsloven, Funktionærloven, Retsplejeloven, Sygedagpengeloven
03. december 2019
SH
Mundtlig, horisontal kundedelingsaftale mellem konkurrerende mediebureauer, var i strid med konkurrencelovens § 6
 • Dom af 21. oktober 2019
 • Konkurrenceret
 • Konkurrenceloven
02. december 2019
H
Betingelserne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift var ikke opfyldt, da der ikke var tale om en reel leasingaftale. A hæftede for den fulde registreringsafgift.
 • Dom af 17. oktober 2019
 • Skatteret, Afgiftsret
 • Registreringsafgiftsloven
29. november 2019
SH
Ulovlig sammenlignende reklame og snyltning på mærkevarers goodwill
 • Dom af 10. oktober 2019
 • Procesret, Markedsføringsret
 • Retsplejeloven, Markedsføringsloven
28. november 2019
SH
2 års konkurskarantæne
 • Kendelse af 11. oktober 2019
 • Insolvensret
 • Bogføringsloven, Kildeskatteloven, Konkursloven, Opkrævningsloven, Arbejdsmarkedsbidragsloven, Momsloven, Selskabsloven
28. november 2019
V
Skatteyder havde handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive 2 mio. kr., som han havde modtaget på sin private konto, og betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var således opfyldt
 • Dom af 14. oktober 2019
 • Skatteret
 • Skatteforvaltningsloven
27. november 2019
H
Saxo Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler

 • Dom af 09. oktober 2019
 • Obligationsret, Penge og betalinger, Finansielle virksomheder
 • Aftaleloven
26. november 2019
H
Anmodning om at fremlægge bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål til skønsmand imødekommet
 • Kendelse af 01. oktober 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven
25. november 2019
Ø
Skattestyrelsens kære af byrets beslutning om salærfastsættelse til forsvarer afvist, da kæremålet ikke var iværksat inden 14 dage efter, at Skattestyrelsen havde modtaget oplysning om salærfastsættelsen
 • Dom af 01. oktober 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven
22. november 2019
H
A’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved sagsanlæg
 • Dom af 30. september 2019
 • Erstatningsret
 • Erstatningsansvarsloven, Retsplejeloven
22. november 2019
H
Andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse begået over for en køreskoleelev blev straffet med 6 måneders fængsel. Der skete ikke frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer.
 • Dom af 26. september 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven
21. november 2019
H
T fundet skyldig i to forhold af overtrædelse af straffelovens § 240 om medvirken til selvmord og et forhold af forsøg herpå. Straffen fastsat til 60 dages betinget fængsel
 • Dom af 23. september 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven
21. november 2019
H
Ikke adgang til at tidsbegrænse en foranstaltning uden længstetid
 • Kendelse af 20. september 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven
20. november 2019
SH
Leasinggiver kunne kræve bil udleveret af konkursbo, idet leasingaftale blev anset for reel. Leasinggiver havde således ejendomsretten til bilen
 • Dom af 19. september 2019
 • Obligationsret, Ejendomsret
 • Konkursloven
20. november 2019
H
En slovakisk statsborger frifundet for udvisning i sag om simpel vold. Straffet med ubetinget fængsel i 30 dage
 • Dom af 18. september 2019
 • Strafferet, Udlændingeret
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Udlændingeloven
20. november 2019
H
A havde ikke ret til creditlempelse i dansk skat for skat betalt i Sverige
 • Dom af 13. september 2019
 • Skatteret, International ret
 • Virksomhedsskatteloven, Ligningsloven
19. november 2019
V
Hovedaktionær havde bevist, at selskab ikke ejede motorkøretøj som i Motorregistret var registreret i selskabets navn, og slap derfor for rådighedsregistrering
 • Dom af 13. september 2019
 • Skatteret
 • Ligningsloven
19. november 2019
H
Aftalte priser var markedskonforme og kunne ikke danne grundlag for korrektion efter ligningslovens § 2
 • Dom af 12. september 2019
 • Skatteret
 • Ligningsloven
18. november 2019
H
Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret
 • None af 11. september 2019
 • Procesret
 • Funktionærloven, Retsplejeloven
18. november 2019
H
A tilkendt godtgørelse for en række uberettigede kropsvisitationer over en periode på 1½ år, hvor han var indlagt på en retspsykiatrisk afdeling
 • Dom af 10. september 2019
 • Erstatningsret, Menneskerettigheder, Sundhedsret, Forvaltningsret
 • Lov om den europæiske menneskerettighedskonvention, Sundhedsloven, Erstatningsansvarsloven
18. november 2019
SH
Murbeslag havde tidligere været beskyttet som brugsmodeller, men deres udseende var alene betinget af deres tekniske, funktionelle karakter, og der var ved konstruktionen således ikke taget designmæssige eller æstetiske hensyn. Derfor nød de ikke beskyttelse efter markedsføringslovens regler om produktefterligninger.
 • Dom af 09. september 2019
 • Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven
15. november 2019
H
En 14-årig dreng var erstatningsansvarlig for brandskader på en skolebygning, mens en 13-årig dreng blev frifundet. Erstatningsansvaret for den 14-årige blev lempet
 • Dom af 09. september 2019
 • Erstatningsret
 • Beredskabsloven, Erstatningsansvarsloven
14. november 2019
H
Ægtepagt, der blev tinglyst efter indgivelse af anmodning om separation, var uden gyldighed
 
 • Kendelse af 05. september 2019
 • Familieret
 • Skifteloven, Retsplejeloven
13. november 2019
H
Tinglysningsretten havde med rette slettet en ugyldig ægtepagt
 
 • Kendelse af 05. september 2019
 • Familieret, Fast Ejendom, Ejendomsret
 • Retsplejeloven, Tinglysningsloven
13. november 2019
H
Hovedentreprenøren Y ifaldt hæftelsesansvar for den skade, underentreprenøren Z havde forvoldt på X’s ledning i forbindelse med et gravearbejde
 • Dom af 04. september 2019
 • Obligationsret, Erstatningsret
 • Lov om registrering af ledningsejere
11. november 2019
H
Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at fristoverskridelsen ikke kunne tilregnes T, og anken blev derfor ikke admitteret
 • Kendelse af 30. august 2019
 • Procesret, Strafferet
 • Retsplejeloven
08. november 2019
SH
Betegnelsen "Cream" for blandt andet tøj nægtet registrering på grund af manglende særpræg
 • Dom af 29. august 2019
 • Immaterialret
 • Retsplejeloven, Varemærkeloven
08. november 2019
H
Der kunne ikke skatteretligt ses bort fra aktieafståelse, selv om afståelsen blev beskattet som udbytte
 • Dom af 29. august 2019
 • Skatteret
07. november 2019
BR
Afsavnserstatning ved beslaglæggelse af autocamper til sikkerhed for et afgiftskrav, som senere viste sg ikke at bestå
 • Dom af 27. august 2019
 • Afgiftsret
 • Retsplejeloven
07. november 2019
H
Tilstrækkeligt sandsynliggjort, at patient allerede i 2008 ville have fået diagnosticeret begyndende lungekræft, hvis en ansvarspådragende fejl ikke var blevet begået
 • Dom af 27. august 2019
 • Erstatningsret, Sundhedsret
 • Sundhedsklageloven, Retsplejeloven
06. november 2019
H
T idømt 6 måneders fængsel for overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud i Syrien
 • Dom af 27. august 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven
05. november 2019
H
Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet
 • Kendelse af 26. august 2019
 • Procesret, Sundhedsret
 • Sundhedsklageloven, Grundloven
31. oktober 2019
V
Opkrævet afgift udgjorde en del af et internt afgiftssystem, jf. TEUF, artikel 110, og SKAT skulle således alene tilbagebetale den diskriminerende del af afgiften. Ikke retsfortabende passivitet
 • Dom af 22. august 2019
 • EU-ret, Afgiftsret, Passivitet
 • Renteloven
30. oktober 2019
H
Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen undlod at opslå tre ledige taxibevillinger, inden kommunen udstedte bevillingerne til en konkurrent
 • Kendelse af 21. august 2019
 • Bevillinger, Erstatningsret, Procesret
 • Retsplejeloven
29. oktober 2019
H
Bortvisning efter kast med computermus under møde og lydoptagelse af mødet
 • Dom af 19. august 2019
 • Arbejdsret
 • Funktionærloven, Straffeloven, Retsplejeloven
29. oktober 2019
H
Betingelserne for at idømme opholdsforbud var opfyldt
 • Dom af 16. august 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven
28. oktober 2019
Ø
Tab på valutaterminsforretninger i skatteyderens kommanditselskab, som drev virksomhed med udlejning af fast ejendom, og tab på samme i ægtefællens virksomhed, var ikke fradragsberettigede, da de ikke var lidt i skatteyderens eventuelle næringsvirksomhed med valutaterminsforretninger
 • Dom af 15. august 2019
 • Skatteret
 • Lov om finansiel virksomhed
28. oktober 2019
SH
Midlertidigt forbud og påbud nægtet, da rekvirenten ikke kunne demonstrere, at rekvirentens mulighed for at opnå sin ret ville blive forspildt, hvis rekvirenten var henvist til at afvente tvistens retlige afgørelse
 • Kendelse af 15. august 2019
 • Immaterialret, Procesret
 • Retsplejeloven, Markedsføringsloven, Varemærkeloven
25. oktober 2019
H
Tjenestemands krav i henhold til sit ansættelsesforhold skulle forrentes som formueretligt krav efter renteloven
 • Dom af 14. august 2019
 • Arbejdsret
 • Tjenestemandsloven, Renteloven, Retsplejeloven, Kommunestyrelsesloven
24. oktober 2019
H
6 års fængsel for besiddelse af 12 skydevåben med henblik på videreoverdragelse
 • Dom af 13. august 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven
23. oktober 2019
SH
Om grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning under CMR-loven
 • Dom af 07. august 2019
 • Forsikringsret, Transportret
 • Renteloven, CMR-loven
22. oktober 2019
H
Skifterettens afgørelse om ikke at tage en indsigelse mod skifterettens kompetence til følge kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse
 • Kendelse af 08. august 2019
 • Skifteret, Procesret
 • Skifteloven, Retsplejeloven
21. oktober 2019
H
Betingelserne for at tilbageholde en leaset lastbil efter færdselslovens § 120 var opfyldt
 • Kendelse af 08. august 2019
 • Procesret, Færdselsret, Strafferet
 • Færdselsloven, Straffeloven, Retsplejeloven, Toldloven
21. oktober 2019
H
Betingelserne for at opretholde frihedsberøvelsen af udvist udlænding i mere end 6 måneder, jf.udlændingelovens § 37, stk. 8, var ikke opfyldt
 • Kendelse af 19. juli 2019
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven
20. oktober 2019
H
Proceserklæring afgivet under hovedforhandlingen i byretten var også bindende under landsrettens behandling af ankesagen
 • Kendelse af 18. juli 2019
 • Procesret
 • Renteloven, Retsplejeloven
18. oktober 2019
H
Højesteret fandt, at der ikke kunne ske afvisning med henvisning til retsplejelovens § 368 a, idet ankesagen havde særlig betydning for selskabet
 • Kendelse af 26. juni 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Planloven
18. oktober 2019
Ø
Det påhvilede skatteyder, som var direktør i et selskab, at godtgøre, at han ikke havde haft råderet over værelser og parkeringspladser, der var ejet af selskabet
 • Dom af 16. juli 2019
 • Skatteret
17. oktober 2019
H
Udlejer havde ikke krav på lejeforhøjelse for individuelle arbejder udført i et beboelseslejemål, hvor der var aftalt uopsigelighed fra udlejers side
 • Dom af 01. juli 2019
 • Lejeret
 • Byfornyelsesloven, Lejeloven, Boligreguleringsloven
17. oktober 2019
H
En tidligere opholdskommunes refusionspligt for sociale udgifter vedrørende en borger var ikke ophørt ved borgerens kortvarige ophold i udlandet
 • Dom af 28. juni 2019
 • Socialret
 • Forældelsesloven, Serviceloven
30. juli 2019
H
Krav i henhold til gældsbrev var ikke fritaget fra udlæg
 • Dom af 27. juni 2019
 • Insolvensret
 • Konkursloven, Retsplejeloven
30. juli 2019
H
Sag henvist til bobehandler ved ægtefællers uenighed om et enkelt aktiv
 • Kendelse af 26. juni 2019
 • Skifteret, Procesret
 • Skifteloven, Retsplejeloven
30. juli 2019
H
Sag om vederlag for brug af musik skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans
 • Kendelse af 25. juni 2019
 • Immaterialret, Procesret
 • Retsplejeloven
30. juli 2019
SH
To unge iværksættere frifundet for konkurskarantæne. Retten lagde vægt på deres alder, at de er under uddannelse, at de ikke tidligere har været involveret i insolvent lukning af selskaber at de har søgt om bistand og råd, og at deres fejl ikke beroede på misbrug af regler, men i væsentlig grad skyldes manglende dygtighed
 • Dom af 14. juni 2019
 • Insolvensret
 • Konkursloven, Selskabsloven
30. juli 2019
H
Der var hjemmel til at forhøje bidrag på realkreditlånet, og bidragsforhøjelsen kunne ikke tilsidesættes
 • Dom af 19. juni 2019
 • Obligationsret, Fast Ejendom
 • Aftaleloven
30. juli 2019
H
Udvisning af EU-statsborger var ikke bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed
 • Dom af 19. juni 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven, Udlændingeloven
30. juli 2019
H
En sag om brud på tavshedspligt og en sag om efterfølgende videregivelse af fortrolige oplysninger var ikke den samme sag i forhold til retsplejelovens regler om aktindsigt.
 • Kendelse af 12. juni 2019
 • Medieret, Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven, Medieansvarsloven
05. juli 2019
H
T straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder for krænkelse af børn
 • Dom af 12. juni 2019
 • Strafferet
 • Straffeloven, Retsplejeloven
05. juli 2019
H
Den færøske færdselslovs bestemmelser om spirituskørsel og anmeldelse af færdselsuheld var ikke i strid med selvinkrimineringsforbuddet
 • Dom af 06. juni 2019
 • Færdselsret, Strafferet
 • Færdselsloven, Straffeloven, Retsplejeloven
05. juli 2019
H
T blev straffet med bøde for overtrædelse af gødningsanvendelsesloven
 • Dom af 04. juni 2019
 • Landbrugsret, Strafferet
 • Straffeloven
05. juli 2019
H
Bank havde ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af sit lønsumsafgiftstilsvar som følge af, at banken havde fået genoptaget og ændret sit momstilsvar
 • Dom af 04. juni 2019
 • Skatteret
 • Momsloven, Skatteforvaltningsloven
05. juli 2019
H
To britiske statsborgere frifundet for udvisning i sag om grov vold. Begge straffet med ubetinget fængsel i 3 måneder.
 • Dom af 22. maj 2019
 • Straffeloven, Udlændingeloven
05. juli 2019
H
Levetiden med følgerne af en forsinket kræftdiagnose skulle beregnes fra det tidspunkt, hvor A begyndte at opleve gener eller ulemper i sin personlige livsførelse som følge af kræftsygdommen
 • Dom af 20. maj 2019
 • Erstatningsret
 • Erstatningsansvarsloven
05. juli 2019
SH
Ved opgørelsen af de 120 dage for funktionærer, der er fuldtidssygemeldt, skal søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage indregnes
 • Dom af 16. maj 2019
 • Sygedagpengeloven, Funktionærloven, Tjenestemandsloven, Retsplejeloven, Ferieloven
29. maj 2019
H
T blev straffet med bøde for uagtsomt at have besiddet en kniv i en arrest
 • Dom af 15. maj 2019
 • Udlændingeloven, Straffeloven
28. maj 2019
H
Sag om omstødelse skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

 • Kendelse af 14. maj 2019
 • Retsplejeloven
28. maj 2019
H
Sager om markedsføringstilladelser til lægemidler skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans
 • Kendelse af 14. maj 2019
 • Retsplejeloven
28. maj 2019
H
Afslag på familiesammenføring var ikke i strid med Menneskerettighedskonventionen
 • Dom af 14. maj 2019
 • Udlændingeloven, Retsplejeloven
28. maj 2019
SH
Retten til efternavnet Ørsted ikke krænket af selskabsnavn eller varemærker hvori betegnelsen Ørsted indgik
 • Dom af 10. maj 2019
 • Varemærkeloven, Navneloven, Selskabsloven, Straffeloven
28. maj 2019
H
Byretten burde have forbudt, at journalister livebloggede de tiltaltes og vidners forklaringer fra hovedforhandlingen i en straffesag
 • Kendelse af 08. maj 2019
 • Retsplejeloven
28. maj 2019
H
Et eventuelt erstatningskrav for en mulig behandlingsskade var forældet
 • Dom af 07. maj 2019
 • Erstatningsret
 • Forældelsesloven
27. maj 2019
SH
Erstatning i kontrakt. Følgeskade ikke adækvat
 • Dom af 03. maj 2019
 • Renteloven, Forældelsesloven
27. maj 2019
H
Erstatningskrav mod staten som følge af forkert gennemførelse af EU-retten var forældet
 • Dom af 03. maj 2019
 • Funktionærloven, Forældelsesloven
27. maj 2019
H
Afvisning af anke vedrørende fuldbyrdelse af fængselsstraf var ikke sket med rette
 • Kendelse af 01. maj 2019
 • Færdselsloven, Retsplejeloven, Straffeloven
27. maj 2019
H
En selvstændig erhvervsdrivende var ophørt mere end midlertidigt med sit personlige arbejde i sin virksomhed. Han var derfor ledig i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand.
 • Dom af 30. april 2019
 • Arbejdsløshedsforsikringsloven
27. maj 2019
H
kke grundlag for fortsat frihedsberøvelse af afvist asylansøger
 • Kendelse af 16. april 2019
 • Retsplejeloven, Udlændingeloven
27. maj 2019
H
A pålagt konkurskarantæne som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse
 • Kendelse af 24. april 2019
 • Konkursloven, Selskabsloven, Straffeloven
27. maj 2019
H
Anmodning om fornyet syn og skøn i forbindelse med opfyldelse af tilbudspligten i lejeloven imødekommet
 • Kendelse af 23. april 2019
 • Lejeloven, Retsplejeloven, Andelsboligforeningsloven
27. maj 2019
H
Ikke hjemmel til at pålægge en fond at foretage ligelig uddeling til ligestillede uddelingsformål
 • Dom af 30. april 2019
 • Renteloven, Fondsloven, Retsplejeloven, Erhvervsfondsloven
27. maj 2019
H
Der skete forhøjelse af tilkendte sagsomkostninger samt friholdelse for sagsomkostninger til en adciteret
 • Dom af 24. april 2019
 • Retsplejeloven
17. maj 2019
H
Hovedparten af kontantsalg af brugte biler indebar ikke overtrædelse af kontantforbud
 • Dom af 24. april 2019
 • Hvidvaskloven, Retsplejeloven
17. maj 2019
H
Opsigelse af en arbejdstager, da han nåede folkepensionsalderen, og det kommunale til­skud til hans ansættelse i fleksjob bortfaldt, var ikke i strid med forskelsbehand­lings­lo­ven, deltidslo­ven eller funktionærloven
 • Dom af 17. april 2019
 • Deltidsloven, Beskæftigelsesindsatsloven, Forskelsbehandlingsloven, Funktionærloven
17. maj 2019
SH
Betegnelserne "Bar'bette" og "Bar'bette's" for en restaurant krænkede en anden restaurant- og cateringvirksomheds varemærke "Barbette"
 • Dom af 12. april 2019
 • Retsplejeloven, Varemærkeloven, Markedsføringsloven
17. maj 2019
H
Skifterettens afgørelse om at tillade ændring af partsbetegnelsen i tre konkurskarantænesager kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse
 
 • Kendelse af 11. april 2019
 • Konkursloven, Retsplejeloven
17. maj 2019
H
Skifterettens afvisning af en anmodning om fri proces til en konkurskarantænesag kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse
 
 • Kendelse af 11. april 2019
 • Konkursloven, Retsplejeloven
17. maj 2019
H
Byrettens afgørelse om afslag på genoptagelse af en faderskabssag kunne ikke kæres uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.
 • Kendelse af 29. marts 2019
 • Børneloven, Forældreansvarsloven, Retsplejeloven
17. maj 2019
H
Polititjenestemænds modtagelse af gaver blev straffet med 40 dages betinget fængsel
 • Dom af 20. marts 2019
 • Retsplejeloven, Straffeloven
07. maj 2019
H
Tidspunktet for køb af parkeringstid via en parkeringsapp opfyldte ikke færdselslovens krav til angivelse af parkeringstidspunkt i et område med tidsbegrænset parkering
 • Kendelse af 20. marts 2019
 • Parkeringsskivebekendtgørelsen, Færdselsloven
07. maj 2019
H
Ikke grundlag for udvisning af kroatisk statsborger, der blev idømt 2 års fængsel for bl.a. røveri
 • Dom af 19. marts 2019
 • Erstatningsansvarsloven, Færdselsloven, Udlændingeloven
07. maj 2019
H
To betalinger af supplerende finansiel sikkerhed blev omstødt
 • Dom af 21. marts 2019
 • Renteloven, Konkursloven, Værdipapirhandelsloven
07. maj 2019
H
Ikke tilladelse til telefonaflytning af to personer i forbindelse med en efterforskning, der angik opløsning af Loyal to Familia ved dom
 • Kendelse af 01. april 2019
 • Grundloven, Retsplejeloven, Straffeloven
07. maj 2019
H
Krav fortabt ved manglende reklamation kunne ikke danne grundlag for modregning
 • Dom af 29. marts 2019
 • Forældelsesloven
07. maj 2019
H
Virksomhed kunne ikke anvende brugtmomsordningen ved videresalg af reservedele fra skadede køretøjer købt fra et forsikringsselskab
 • Dom af 09. april 2019
 • Momsloven, Retsplejeloven
07. maj 2019
H
Varmeværks pålæg om at betale gældsudligningsbeløb og forrentning af restgælden var berettiget
 • Dom af 10. april 2019
 • Aftaleloven, Varmeforsyningsloven
07. maj 2019
SH
Navnet ChefMade krænkede ikke varemærket ChefMe trods branchesammenfald
 • Dom af 15. marts 2019
 • Markedsføringsret
 • Selskabsloven, Varemærkeloven, Markedsføringsloven
03. april 2019
H
Berigtigelse af en regnefejl i en fællesboopgørelse kunne ske med hjemmel i retsplejelovens § 221
 • Kendelse af 12. marts 2019
 • Familieret, Procesret
 • Retsplejeloven, Skifteloven
15. marts 2019
H
Handelsagent havde ikke væsentlig misligholdt aftale med agentgiver, hvorfor agentgiverens ophævelse af aftalen var uberettiget
 • Dom af 12. marts 2019
 • Obligationsret
 • Handelsagentloven
15. marts 2019
H
Valuarvurderingen blev tilsidesat og kunne ikke danne grundlag for prisfastsættelsen
 • Dom af 07. marts 2019
 • Boligret
 • Andelsboligforeningsloven
14. marts 2019
H
Kurators processkrift i en sag om konkurskarantæne var ikke lovligt forkyndt i udlandet
 • Kendelse af 04. marts 2019
 • Insolvensret, Procesret
 • Konkursloven, Retsplejeloven, Straffeloven
13. marts 2019
H
T, der i strid med et navneforbud i 10 opslag på Facebook havde gengivet navnet på den sigtede, som var omfattet af navneforbuddet, blev idømt en bøde på 25.000 kr.
 • Dom af 04. marts 2019
 • Menneskerettigheder, Procesret, Strafferet
 • Retsplejeloven, Straffeloven
13. marts 2019
SH
Indehaveren af varemærket Trek havde udvist retsfortabende passivitet over for varemærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY, som også blev benyttet på cykeludstyr
 • Dom af 01. marts 2019
 • Immaterialret, Passivitet
 • Markedsføringsloven, Varemærkeloven
12. marts 2019
SH
Forbud og påbud nedlagt mod brug af betegnelsen CRUZ for skateboards og skateboardstilbehør
 • Kendelse af 01. marts 2019
 • Immaterialret, Insolvensret, Procesret, Passivitet
 • Retsplejeloven, Varemærkeloven
12. marts 2019
Ø
SKATs nulstilling af hovedaktionærs og dennes ægtefælles A-skat og AM-bidrag var uberettiget
 • Dom af 28. februar 2019
 • Skatteret
 • Arbejdsmarkedsbidragsloven, Kildeskatteloven
12. marts 2019
Ø
Advokat anset for at have købt og solgt selskab i egen interesse og ikke på vegne af en klient, og advokaten blev derfor beskattet
 • Dom af 28. februar 2019
 • Skatteret, Advokatret
11. marts 2019
H
Straffesag, hvor anklagemyndighedens påstand var, at det havde sit forblivende med en allerede idømt forvaring, kunne behandles uden medvirken af nævninger
 • Kendelse af 26. februar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven
11. marts 2019
H
Ved en delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste kunne den ubetingede del af fængselsstraffen maksimalt udgøre en tredjedel af den samlede straf
 • Dom af 22. februar 2019
 • Færdselsret, Strafferet
 • Retsplejeloven, Straffeloven
11. marts 2019
H
De domfældte, en bank og dennes finanschef, var pligtige at erstatte udgifter til forsvarere, jf. retsplejelovens § 1008
 • Kendelse af 22. februar 2019
 • Finansielle virksomheder, Procesret, Strafferet
 • Værdipapirhandelsloven, Retsplejeloven, Straffeloven
11. marts 2019
H
Tværgående pensionskasse var berettiget til at ændre arbejdsmarkedspensionsordning
 • Dom af 21. februar 2019
 • Obligationsret, Pensionsret, Arbejdsret
08. marts 2019
H
T havde ikke lovligt forfald ved landsrettens hovedforhandling i genoptagelsessag
 • Kendelse af 19. februar 2019
 • Procesret
 • Færdselsloven, Retsplejeloven
08. marts 2019
H
Byrettens kendelse vedrørende midlertidig forældremyndighed kunne kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse
 • Kendelse af 15. februar 2019
 • Procesret
 • Retsafgiftsloven, Forældreansvarsloven, Retsplejeloven
08. marts 2019
H
Statsforvaltnings afgørelse om frigivelse af et barn til adoption og efterfølgende bevilling af adoption til en plejefamilie var gyldig
 • Dom af 18. februar 2019
 • Familieret, Menneskerettigheder
 • Serviceloven, Adoptionsloven
08. marts 2019
H
Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af en udlænding, der ikke havde fast bopæl i Danmark, var ikke opfyldt
 • Kendelse af 15. februar 2019
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Retsplejeloven, Straffeloven
07. marts 2019
H
Beslaglæggelse af skudsikker vest med henblik på konfiskation godkendt og opretholdt
 • Kendelse af 14. februar 2019
 • Procesret
 • Straffuldbyrdelsesloven, Retsplejeloven, Straffeloven
07. marts 2019
H
Politiets ransagninger af mistænktes mobiltelefoner, der var gennemført ved at tvinge de mistænkte til at åbne telefonerne ved brug af deres fingeraftryk, blev godkendt
 • Kendelse af 14. februar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven, Politiloven
07. marts 2019
H
Politiets ransagninger af mistænktes mobiltelefoner, der var gennemført ved at tvinge de mistænkte til at åbne telefonerne ved brug af deres fingeraftryk, blev godkendt
 • Kendelse af 14. februar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven, Politiloven
07. marts 2019
H
Sag om bl.a. tidsbegrænsning af en lejekontrakt skulle i forbindelse med fastsættelsen af sagens værdi sidestilles med en sag om opsigelse efter lejelovgivningen
 • Kendelse af 14. februar 2019
 • Afgiftsret, Procesret, Advokatret
 • Retsafgiftsloven, Retsplejeloven, Lejeloven
07. marts 2019
H
Tilladelse til fornyet behandling af ankesag
 • Kendelse af 13. februar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven
06. marts 2019
H
Udlevering af sagsmateriale i en sag om bedrageri af særlig grov beskaffenhed til personer bosiddende i udlandet eller deres udenlandske advokater var ikke ubetænkeligt
 • Kendelse af 24. januar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven
06. marts 2019
SH
Anvendelsen af betegnelsen "øens lokale bedemand" krænkede varemærket "Øens Bedemand"
 • Dom af 11. februar 2019
 • Immaterialret
 • Markedsføringsloven, Varemærkeloven
06. marts 2019
H
En kendelse om bevisførelsen i en straffesag, hvor der ikke var rejst tiltale, var ikke truffet under hovedforhandlingens forberedelse. Kendelsen kunne derfor kæres.
 • Kendelse af 12. februar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven
06. marts 2019
H
Senere stiftet tilbageholdsret skulle respektere ældre panteret i samme aktiv
 • Dom af 12. februar 2019
 • Ejendomsret
 • Tinglysningsloven
06. marts 2019
H
Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse om fortabelse af dansk indfødsret
 • Dom af 11. februar 2019
 • Indfødsretsloven
12. februar 2019
H
Statsforvaltningens afgørelser om frigivelse af et barn til adoption og efterfølgende bevilling af adoption var gyldige
 • Dom af 04. februar 2019
 • Familieret, Menneskerettigheder
 • Serviceloven, Forældreansvarsloven, Adoptionsloven
11. februar 2019
H
Datacentrals krav på betaling af udtrædelsesgodtgørelse kunne konkursreguleres
 • Dom af 08. februar 2019
 • Obligationsret, Insolvensret, Finansielle virksomheder
 • Retsplejeloven, Forældelsesloven, Konkursloven, Medhjælperloven, Lov om finansiel stabilitet
11. februar 2019
H
Rigsadvokatens afgørelse om udlevering til strafforfølgning i Letland opretholdt
 • Kendelse af 06. februar 2019
 • Menneskerettigheder
 • Udleveringsloven
11. februar 2019
H
Straf for bl.a. overfald på fængselsbetjent, narkotikakriminalitet samt forsøg på hæleri blev fastsat som en tillægsstraf af fængsel i 3 år og 6 måneder. T blev udvist med indrejseforbud for bestandigt
 • Dom af 06. februar 2019
 • Menneskerettigheder, Strafferet, Udlændingeret
 • Færdselsloven, Udlændingeloven, Retsplejeloven, Straffeloven, Erstatningsansvarsloven
07. februar 2019
H
IT- og Telestyrelsens afgørelser om maksimale engrospriser kunne ikke anfægtes under søgsmål mellem private parter
 • Dom af 06. februar 2019
 • Forvaltningsret
07. februar 2019
H
Skatteministeriet havde ikke godtgjort, at Microsoft Danmarks honorering for markedsføring ikke var sket på armslængdevilkår
 • Dom af 31. januar 2019
 • Skatteret, Procesret, Forvaltningsret
 • Ligningsloven, Skattekontrollov, Skattekontrolloven
01. februar 2019
H
Retsforfølgning for et forhold, for hvilket der tidligere var sket frifindelse ved en endelig dom, var i strid med forbuddet mod dobbelt strafforfølgning
 • Dom af 21. januar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven, Databeskyttelsesloven
24. januar 2019
H
Tilkendelse af sagsomkostninger i en sluttet sag var berettiget
 • Kendelse af 21. januar 2019
 • Procesret
 • Retsafgiftsloven, Retsplejeloven
24. januar 2019
H
Ikke grundlag for foretagelse af speciallægeundersøgelse, da lægefaglige skøn vedrørende gener efter en arbejdsskade skulle foretages af Retslægerådet
 • Kendelse af 16. januar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven
18. januar 2019
H
Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at overskridelse af ankefrist kunne tilregnes T
 • Kendelse af 16. januar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven
18. januar 2019
H
Andelsboligforening var ikke bundet af vilkår i købsaftale
 • Dom af 16. januar 2019
 • Boligret, Lejeret
 • Lejeloven
17. januar 2019
H
Dansk patentansøgning kunne ikke afdeles på grundlag af en europæisk patentansøgning
 • Dom af 15. januar 2019
 • Immaterialret
 • Patentloven
16. januar 2019
H
Ledelsesmedlemmer i Capinordic Bank var erstatningsansvarlige for uforsvarlig långivning
 • Dom af 15. januar 2019
 • Erstatningsret
 • Erstatningsansvarsloven, Selskabsloven, Retsplejeloven, Lov om finansiel virksomhed
16. januar 2019
H
Udbredelse af pornografisk videomateriale af personer under 18 år blev straffet med fængsel i 40 dage, som blev gjort betinget. De to forurettede blev tilkendt tortgodtgørelse
 • Dom af 11. januar 2019
 • Erstatningsret, Strafferet
 • Erstatningsansvarsloven, Retsplejeloven, Straffeloven
14. januar 2019
H
Annoncer opfyldte ikke kravet om at angive kreditoplysninger på en fremtrædende måde
 • Dom af 09. januar 2019
 • EU-ret, Markedsføringsret
 • Retsplejeloven, Straffeloven, Markedsføringsloven
14. januar 2019
H
Der kunne ske tvangsfuldbyrdelse hos signaturindehavere på grundlag af digitale gældsbreve, selv om underskrifterne ikke var tilføjet digitalt af dem selv
 • Kendelse af 08. januar 2019
 • Insolvensret, Procesret
 • Retsplejeloven, Aftaleloven
14. januar 2019
SH
Ansvarsgennembrud til anpartsselskabs ejere. Nedsættelse af erstatningskrav på grund af egen skyld
 • Dom af 07. januar 2019
 • Erstatningsret, Markedsføringsret
 • Forældelsesloven, Selskabsloven, Retsplejeloven, Markedsføringsloven
08. januar 2019
SH
Offentlig virksomheds udbredelse af materiale til børn var ikke omfattet af markedsføringsloven, idet virksomheden endnu ikke har noget produkt på markedet
 • Dom af 07. januar 2019
 • Markedsføringsret
 • Straffeloven, Markedsføringsloven
08. januar 2019
H
Overdragelse af ejendom mellem interesseforbundne parter kunne ikke ske til den offentlige ejendomsvurdering
 • Dom af 04. januar 2019
 • Skatteret, Procesret, Forvaltningsret
 • Ligningsloven
07. januar 2019
SH
Ikke hjemmel til under en sag om ophævelse af et nedlagt forbud og påbud at ophæve den tidligere under forbudssagen trufne afgørelse om sagsomkostninger
 • Kendelse af 20. december 2018
 • Procesret, Færdselsret
 • Retsplejeloven
07. januar 2019
SH
Retten til selskabsnavn/kendetegn ikke overdraget i forbindelse med salget af selskabet
 • Dom af 14. december 2018
 • Immaterialret
 • Retsplejeloven, Markedsføringsloven, Varemærkeloven
07. januar 2019
H
En ankestævning, der var indgivet til byretten efter ankefristens udløb, var med rette afvist, og der var ikke hjemmel til at tage sagen under fornyet behandling
 • Kendelse af 02. januar 2019
 • Procesret
 • Retsplejeloven
04. januar 2019
H
Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende erstatningsansvar kunne ikke ankes til Højesteret
 • Kendelse af 19. december 2018
 • Procesret
 • Konkurrenceloven, Retsplejeloven
02. januar 2019
H
Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende krænkelse af rettigheder til et registreret fællesmærke kunne ikke ankes til Højesteret
 • Kendelse af 18. december 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Varemærkeloven
02. januar 2019
H
Forbud mod at gengive ophavsretligt beskyttet keramik som rekvisitter i markedsføring
 • Dom af 18. december 2018
 • Immaterialret
 • Forældelsesloven, Ophavsretsloven, Markedsføringsloven, Købeloven
19. december 2018
H
Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje
 • Dom af 18. december 2018
 • Lejeret
 • Erhvervslejeloven
19. december 2018
H
Der var ikke indtrådt forældelse af en skadelidts krav på erstatning for erhvervsevnetab og godtgørelse for yderligere varigt men
 • Dom af 18. december 2018
 • Forsikringsret
 • Erstatningsansvarsloven, Forældelsesloven, Forsikringsaftaleloven
19. december 2018
H
Sagsomkostninger i forbindelse med adcitation
 • Kendelse af 13. december 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
18. december 2018
H
Hverken auktionsbekendtgørelse eller salgsopstilling indeholdt utilstrækkelige oplysninger, som kunne give grundlag for at ophæve tvangsauktion
 • Kendelse af 13. december 2018
 • Insolvensret, Procesret
 • Planloven, Retsplejeloven
18. december 2018
H
Topdanmark skulle bære erstatningsbyrden i forbindelse med et færdselsuheld
 • Dom af 13. december 2018
 • Erstatningsret, Forsikringsret, Procesret, Færdselsret
 • Færdselsloven, Erstatningsansvarsloven
14. december 2018
H
Straf for grov vold fastsat til en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder og udvisning med indrejseforbud i 12 år ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser
 • Dom af 13. december 2018
 • Menneskerettigheder, Strafferet, Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Straffeloven
14. december 2018
SH
Foreløbigt forbud mod hostingselskabs fremtidige medvirken til at tilgængeliggøre udbuddet af besvarelse af eksamensopgaver fra uspecificerede hjemmesider blev ikke opretholdt. Konkret foreløbigt forbud mod hjemmeside skulle dog fortsat stå ved magt
 • Kendelse af 10. december 2018
 • Immaterialret, Procesret, Markedsføringsret
 • Retsplejeloven, Markedsføringsloven, E-handelsloven
12. december 2018
SH
Controllere og Play Station konsoller anset for tyvetækkeligt gods, og kontraherende fragtfører, som lod godset henstå ulåst på rasteplads i 20 timer, var ansvarlig efter CMR-lovens § 24, stk. 1.
 • Dom af 07. december 2018
 • Transportret
 • CMR-loven
10. december 2018
SH
Udbud af besvarelser af eksamensopgaver og øvrige opgavebesvarelser anset for at være i strid med god markedsføringsskik
 • Dom af 04. december 2018
 • Markedsføringsret
 • Markedsføringsloven
10. december 2018
H
Ikke erstatningspligt for skade, som en cyklist pådrog sig ved påkørsel af lysmast påkørt af et ukendt motorkøretøj
 • Dom af 04. december 2018
 • Erstatningsret, Færdselsret
 • Færdselsloven
06. december 2018
H
Det forhold, at der i Belgien verserede en sag om rette værneting, udelukkede ikke, at isoleret bevisførelse i form af syn og skøn kunne imø­dekommes
 • Kendelse af 29. november 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
04. december 2018
SH
Saxo Bank var berettiget til at at foretage korrektion af afregningspriser på grund af helt ekstraordinær markedssituation
 • Dom af 29. november 2018
 • Penge og betalinger, Finansielle virksomheder
 • Aftaleloven
03. december 2018
SH
Tidligere medvirken i forbudssag betød ikke at juridisk og sagkyndig dommer var inhabile i justifikationssagen
 • Kendelse af 16. november 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
03. december 2018
SH
Sag om konkurskarantæne afvist under hovedforhandlingen da kurator ikke havde indgivet begrundet indstilling
 • Kendelse af 07. november 2018
 • Insolvensret
 • Konkursloven, Retsplejeloven
03. december 2018
H
Tab skulle fastlægges med udgangspunkt i, at A og B kunne kræve at blive stillet økonomisk, som de ville have været stillet, hvis der var sket korrekt rådgivning
 • Dom af 29. november 2018
 • Erstatningsret
 • Retsplejeloven
30. november 2018
SH
Sagsøgte var ikke ejer af grundstødt skib i den i sølovens § 183, stk. 4, omhandlede forstand, og skulle derfor ikke refundere udgifter til afværgelse af forurening
 • Dom af 28. november 2018
 • Søret
 • Søloven
30. november 2018
H
Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af en sigtet i sag om grov skatte- og momssvig var opfyldt
 • Kendelse af 22. november 2018
 • Menneskerettigheder, Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven
30. november 2018
H
Skatteyder berettiget til ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering
 • Dom af 27. november 2018
 • Skatteret, Forvaltningsret
 • Vurderingsloven, Skatteforvaltningsloven
28. november 2018
H
Ankestyrelsens afgørelse om, at A ikke havde ret til erstatning for erhvervsevnetab, ikke tilsidesat
 • Dom af 27. november 2018
 • Erstatningsret, Arbejdsret, Forvaltningsret
 • Arbejdsskadesikringsloven
28. november 2018
SH
Lamper lå i deres designudtryk så tæt op ad PH Artichoke, at PH Artichokes udtryk og visuelle identitet måtte anses for efterlignet på en sådan måde, at ophavsretten til PH Artichoke var krænket
 • Dom af 26. november 2018
 • Immaterialret
 • Markedsføringsloven, Ophavsretsloven
27. november 2018
SH
Direktør frifundet for konkurskarantæne. Selskabet var ikke videreført efter håbløshedstidspunktet, og direktøren havde opfyldt bogføringskrav og krav i årsregnskabsloven samt indberettet ydelser til det offentlige.
 • Kendelse af 02. november 2018
 • Insolvensret
 • Konkursloven, Selskabsloven
22. november 2018
SH
Varemærkeret opnået gennem brug i mere end 30 år. Indehaver kendte til identisk varemærke i 14 år uden at gøre indsigelse og selvom det enslydende varemærke oprindeligt blev benyttet i et andet geografisk område, betød indehaverens passivitet, at indehaveren ikke kunne gøre indsigelse mod det identiske varemærke
 • Dom af 23. oktober 2018
 • Immaterialret
 • Selskabsloven, Varemærkeloven
22. november 2018
H
Omkostninger til syn og skøn i en straffesag om overtrædelse af naturbeskyttelsesloven skulle ikke afholdes endeligt af statskassen
 • Kendelse af 16. november 2018
 • Procesret
 • Naturbeskyttelsesloven, Retsplejeloven
21. november 2018
H
Trusler om vold mod tjenstgørende politiassistent blev straffet med fængsel i 3 måneder, og udvisning med indrejseforbud i 6 år var ikke i strid med Danmark internationale forpligtelser
 • Dom af 20. november 2018
 • Menneskerettigheder, Strafferet, Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Straffeloven
21. november 2018
H
Syrienkriger, som var straffet med fængsel i 4 år, blev frakendt dansk indfødsret og udvist med indrejseforbud for bestandig
 • Dom af 19. november 2018
 • Udlændingeret
 • Udlændingeloven, Indfødsretsloven, Straffeloven
20. november 2018
H
Udlejer, som havde solgt ejendom, havde ikke lidt et tab som følge af lejers manglende istandsættelse af erhvervslejemål
 • Dom af 16. november 2018
 • Obligationsret, Lejeret
 • Erhvervslejeloven
19. november 2018
H
Anmodning om at supplere de juridiske dommere med sagkyndige afvist, idet sagens afgørelse i det væsentlige beroede på en juridisk vurdering
 • Kendelse af 15. november 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
16. november 2018
H
Ophævelse af lejemål med henvisning til kriminalitet begået af lejerens søn var uberettiget
 • Dom af 13. november 2018
 • Lejeret
 • Almenlejeloven, Straffeloven
14. november 2018
Ø
Skatteyderen havde ikke løftet bevisbyrden for, at afgørelse om skønsmæssig forhøjelse af skatteyderens indkomst var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag.
 • Dom af 13. november 2018
 • Skatteret
 • Skattekontrolloven, Statsskatteloven
14. november 2018
SH
Efter præjudiciel forelæggelse, som førte til EU-Domstolens dom af 31. maj 2018, tog Konkurrencerådet bekræftende til genmæle og erkendte, at Ernst & Young ikke havde overtrådt konkurrencelovens forbud i § 12 c, stk. 5, mod at gennemføre en fusion, før den er godkendt af Konkurrencerådet. EU-Domstolens afgørelse lagde vægt på, at kontrollen med målvirksomheden ikke var ændret, og at opsigelsen af samarbejde ikke kunne anses som en fusion, uanset om opsigelsen havde markedsmæssige virkninger.
 • Dom af 13. november 2018
 • Konkurrenceret
 • Konkurrenceloven
14. november 2018
SH
Skifteretten tilsidesatte ikke boligafgiftsforhøjelse på 42 %, som generalforsamlingen i en andelsboligforening havde vedtaget forud for foreningens konkurs
 • Dom af 12. november 2018
 • Boligret, Insolvensret
 • Konkursloven, Andelsboligforeningsloven
13. november 2018
Ø
Advokat ikke berettiget til fradrag for købsmomsen af renoveringsudgifter, som blev afholdt af ejerforeningen i en ejendom, hvori advokaten ejede to ejerlejligheder og hvorfra han udøvede sin advokatvirksomhed
 • Dom af 12. november 2018
 • Afgiftsret
13. november 2018
V
1,5 års fængsel og 2 mio. i tillægsbøde for svig med moms og kildeskat for godt 2 mio. kr.
 • Dom af 12. november 2018
 • Skatteret, Afgiftsret, Strafferet
 • Momsloven, Straffeloven, Kildeskatteloven
13. november 2018
H
Den skattemæssige indgangsværdi af vandselskabers aktiver skal fastsættes efter den beregningsmetode, hvorved den såkaldte "POLKA-værdi" opgøres
 • Dom af 08. november 2018
 • Skatteret
 • Ligningsloven
09. november 2018
Ø
International vognmandsvirksomheds anvendelse af chauffører fra sit udenlandske datterselskab blev anset for arbejdsudleje.
 • Dom af 07. november 2018
 • Skatteret
 • Kildeskatteloven
08. november 2018
H
Ankestyrelsens afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge ikke tilsidesat
 • Dom af 06. november 2018
 • Socialret, Forvaltningsret
 • Beskæftigelsesindsatsloven, Pensionsloven, Sygedagpengeloven, Renteloven
07. november 2018
H
SKATs afslag på tilladelse til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 var berettiget, idet alle betingelserne herfor ikke var opfyldt
 • Dom af 06. november 2018
 • Skatteret
 • Skattekontrolloven, Renteloven, Selskabsskatteloven, Skatteforvaltningsloven, Kildeskatteloven
07. november 2018
Ø
Udtrykket "indkomstår" i forhold til dødsboer må forstås som dødsbobeskatningsperioden, således at skæringsdagen udgør udløbet af indkomstperioden.
 • Dom af 06. november 2018
 • Skatteret
 • Retsplejeloven, Kildeskatteloven, Personskatteloven, Dødsboskifteloven, Skatteforvaltningsloven, Grundloven, Forvaltningsloven, Dødsboskatteloven
07. november 2018
H
Taxichaufførs indtægt ved kørsel i frakendelsestiden konfiskeret
 • Dom af 02. november 2018
 • Færdselsret, Strafferet
 • Færdselsloven, Straffeloven, Skatteforvaltningsloven
03. november 2018
H
Anke indgivet af advokat, der ikke havde møderet for landsretten, afvist som indgivet for sent
 • Kendelse af 31. oktober 2018
 • Procesret, Advokatret
 • Retsplejeloven
02. november 2018
H
Forsvarer, der var beskikket ved landsretten, tilkendt salær og kørselsgodtgørelse for rejse i forbindelse med arrestbesøg inden for den retskreds, hvor forsvareren havde kontor
 • Kendelse af 31. oktober 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
02. november 2018
H
Anklagemyndighedens anke afvist på grund af overskridelse af ankefristen
 • Kendelse af 31. oktober 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven
02. november 2018
SH
Ikke forvekslelighed mellem Valpolicella Ripasso og Ripassa Zenato
 • Dom af 31. oktober 2018
 • Immaterialret
 • Fællesmærkeloven_invalid, Varemærkeloven
01. november 2018
H
Anden kønslig omgængelse end samleje med steddatter straffet med fængsel i 4 måneder.
 • Dom af 29. oktober 2018
 • Erstatningsret, Strafferet
 • Erstatningsansvarsloven, Straffeloven
30. oktober 2018
SH
En minoritetsejer af et i Dubai indregistreret selskab, som handlede med bunkerolie, overfakturerede selskabet, når selskabet købte bunkerolie fra andre virksomheder, som han - uden sine medejeres viden - ejede og kontrollerede. Den manglende åbenhed om ejerskabet blev anset for en brud på loyalitetspligten, forholdet blev anset for svigagtigt, og minoritetsejeren var erstatningsansvarlig.
 • Dom af 24. oktober 2018
 • Obligationsret
 • Forældelsesloven, Retsplejeloven
26. oktober 2018
H
T var udeblevet uden oplyst lovligt forfald ved den berammede hovedforhandling i landsretten
 • Kendelse af 23. oktober 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven
25. oktober 2018
H
T havde lovligt forfald ved landsrettens hovedforhandling
 • Kendelse af 23. oktober 2018
 • Procesret
 • Retsplejeloven, Straffeloven
25. oktober 2018
H
Prøvegravninger anset for omfattet af betalingsforpligtelsen efter gæsteprincippet
 • Dom af 23. oktober 2018
 • Færdselsret, Forvaltningsret
 • Retsplejeloven
24. oktober 2018